หลักการทรงงาร ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม

โดยต้องคิดให้ดี ให้ลึกซึ้ง อย่างเช่นโครงการเขื่อนป่าสักฯ เป็นการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่ได้ละเลยคนส่วนน้อยที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์อย่างมากมาย คนส่วนรวมต้องช่วยคนกลุ่มเล็กที่เสียสละอย่างเต็มที่ "...การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง แก่หน้าที่และแก่แผ่นดิน..."

คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ความเสียสละ เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ค้ำจุนสังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน ทหาร ตำรวจ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อป้องกันรักษาประเทศให้มั่นคงและสงบสุข เกษตรเสียสละแรงกายเพื่อผลิตข้าวปลาอาหารให้เราได้บริโภค เป็นต้น

            การเสียสละของบุคคลข้างต้น เป็นสิ่งที่เยาวชนไทยควรตระหนักและศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะนำมาสู่ความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม

 แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

-สมัครเป็นคณะกรรมนักเรียน

-เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน

-เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

-อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น

นำหลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้

-การสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้ทาน

-การแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

-การช่วยเหลือผู้อื่นในด้านต่างๆ

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

-เสียสละความสะดวกสบายส่วนตัว เช่น ใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดการใช้พลังงาน

-เสียสละความสุขสบาย เช่น เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า

 

ฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบ
    - เสียสละ - ไม่เห็นแก่ตัว (Sacrificed) = ยอมสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จถึงแม้จะไม่มีคนเห็น หรือได้รับคำยกย่องสรรเสริญ
    - มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ (Happy Giver) = เต็มใจให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือคิดว่าช่วยคนอื่นแล้วเราจะได้อะไรตอบแทน
    - ใส่ใจบริการด้วยใจจริง (Service Minded) = เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และตอบสนองความต้องการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และความประทับใจด้วยบริการที่มีคุณภาพ
    - รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) = ตระหนักถึงการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม เสมือนประโยชน์ของตน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์