หลักการทรงงาน

 ข้อที่ 20 ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน

คนที่มีความรู้มาก  แต่โกง  สู้คนที่  ไม่เก่ง แต่ดีไม่ได้  วีรบุรุษ  วีรสตรี คือคุณธรรม   ที่ทำประโยชน์เพื่อ  ผู้อื่น พวกเราที่ทำงานยาเสพติด คือ วีรบุรุษ วีรสตรีผู้หนึ่งความซื่อสัตย์  สุจริตจริงใจต่อกัน

              ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชดำรัสดังนี้
“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...”
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533
“...ผู้ว่า CEO ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป...”
“...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต...”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชดำรัสดังนี้

       ความคิดเห็นของผมคือ ถ้าเราซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อใครแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนสิ่งที่ที่มีค่า

ความ

  ซื่อสัตย์สุจริต   มีความหมายว่า  ความประพฤติดี  ความประพฤติชอบ  ประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง 

          คนจะได้ชื่อว่ามีความสัตย์  ต้องมีความจริง  5  ประการ คือ 

 1.  จริงต่อการงาน  หมายถึง  ทำอะไรทำจริง  มุ่งให้งานสำเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้จริงๆ 

2.  จริงต่อหน้าที่  หมายถึง  ทำจริงในงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งเรียกว่า หน้าที่  ทำงานเพื่องาน  ทำงานให้ดีที่สุด  ไม่เลินเล่อ  ไม่หละหลวม  ไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว  คือ  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ต้องเอาใจใส่หน้าที่ให้งานสำเร็จเกิดผลดี

3.  จริงต่อวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ไม่กลับกลอก  รักษา

4.  จริงต่อบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจต่อคนที่เกี่ยวข้อง  ต่อมิตรและผู้ร่วมงานจริงใจต่อเจ้านายของตน  เรียกว่า  มีความจงรักภักดี  จริงใจต่อผู้มีพระคุณ  เรียกว่า มีความกตัญญูกตเวที
5.จริงต่อความดี  หมายถึง  มุ่งประพฤติแต่ความดีจนติดเป็นนิสัย  เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม คือ หิริ  ความละอายบาป  ละอายใจต่อการทำชั่ว  โอตตัปปะ  ความกลัวบาป  เกรงกลัวต่อความชั่ว 

ความสรุปเรื่องความสัตย์สุจริตขออัญเชิญพระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ได้อ่านเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ดังนี้ 

“ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง  เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์  และมีชีวิตที่สะอาด  ที่เจริญมั่นคง ”

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์