คำกริยาแท้และคำกริยาไม่แท้

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

Gerund อ่านว่า เจ๊ารึนด กริยาที่เติม ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามGerund หมายถึง กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) รูปหนึ่งที่ทำให้เป็นคำนาม (Noun) หรือแทนคำนามได้เลย และมีรูปเป็นกริยา ing (V.ing) ในสภาพการนี้จะทำหน้าที่เหมือนคำนาม (Noun) ทุกประการ เช่น

 Walking in the morning is good for you.
< ให้ดูคำว่า Walking = gerund เพราะทำหน้าที่เป็นคำนามร่วมกัน in the morning เพื่อจะเป็นประธานในประโยค >

 He likes fishing in the canal.
< ให้ดูคำว่า fishing = gerund เพราะทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ในประโยค >

We enjoy playing tennis.
< ให้ดูคำว่า playing เป็น gerund เพราะทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ในประโยค >

He apologized for coming late.
< ให้ดูคำว่า coming เป็น  gerund เพราะทำหน้าที่เป็น object ของ preposition “for” จะสังเกตได้ว่า คำที่ตามหลัง preposition มักจะเป็นคำนามเพราะ preposition ต้องเชื่อมคำนาม และมักวางไว้หน้าคำนามซึ่ง gerund (V. ing) ก็จะใช้คำนามอยู่แล้ว ผิดแต่เพียงว่าเป็นรูปกริยา ing เท่านั้น > อ่านเพิ่มเติมคำกริยาที่เติม ing

Participle

Participle หมายถึง กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) รูปหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.Present Participle
2.Past Participle
3.Perfect Participle

Present Participle หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่มีรูปเป็นกริยา ing (V. ing) ซึ่งจะใช้ขยายคำนามนั้นว่าเป็นผู้ถูกกระทำอาการเอง เช่น

a swimming pool.
< ให้ดูคำว่า swimming ขยาย pool เพื่อบอกว่า pool มีหน้าที่ใช้เป็นที่ swimming >

a crying boy.
< ให้ดูคำว่า crying ขยาย  boy เพื่อบอกว่า boy เป็นผู้ทำอาการ crying เอง >

a reading lamp.
< ให้ดูคำว่า reading ขยาย lamp เพื่อบอกว่า lamp ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับ reading >

Past Participle หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่มีรูปกริยาเป็น verb ช่อง 3 (V3) หรือ verb เติม ed จะใช้ขยายคำนามเพื่อบอกคำนามว่าเป็นผู้ถูกกระทำอาการ เช่น

a used car.
< ให้ดูคำว่า used ขยาย car เพื่อบอกว่า car เป็นผู้ถูกกระทำ >

 a broken chair.
< ให้ดูคำว่า broken ขยาย chair เพื่อบอกว่า chair เป็นผู้ถูกกระทำ >

 a punished student.
< ให้ดูคำว่า punished ขยาย student เพื่อบอกว่า student เป็นผู้ถูกกระทำ)

Perfect Participle  หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่ใช้ขยายคำนาม หรือสรรพนามเพื่อบอกหรือเน้นช่วงเวลาที่ยาวนานและเน้นการกระทำอย่างต่อเนื่องที่นานกว่า

Present Participle และ Past Participle มี 2 รูป คือ

1.      having + verb ช่องที่ใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือใช้ในลักษณะ active voice

2.      having + been + V3 ใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือใช้ในลักษณะ

จะเห็นว่า Perfect Participle จะมีลักษณะเป็นวลี (Phrase) ที่ลดรูปมาจากอนุประโยค (Clause) เพื่อให้ได้ใจความที่สั้น และครบสมบูรณ์  เช่น

Having drunk six cans of beer, Wichai handed his car-key to his friend.

< ให้ดูคำว่า Having drunk ทำหน้าที่ขยาย Wichai ในรูป perfect participle phrase ที่ใช้ทำหน้าที่เป็น adjective phrase ขยาย Wichai และบอกถึงคำนามนี้คือ Wichai เป็นผู้ทำอาการเอง >

ในประโยคดังกล่าว จะเห็นว่ามีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นวลี (Phrase) มีรูปเป็น Perfect Participle ที่ใช้เป็น adjective phrase และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นอนุประโยค (Clause) ที่เรียกว่าเป็น adjective phrase และอีกส่วนหนึ่งเป็นอนุประโยค (clause) ที่เรียกว่าเป็น main clause ซึ่งส่วนแรกที่เป็นวลีนี้จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วมาจากการลดรูปจาก clause อันได้แก่ Wichai had drunk six cans of beer, Wichai handed his car-key to his friend  แต่จะเห็นว่ามี subject ซ้ำกัน คือ Wichai ดังนั้นในส่วนแรกจึงลดประธาน (Wichai) ลงไป ให้เหลือวลี ก็จะได้เป็นวลีแบบ Perfect Participle ดังกล่าว ฉะนั้น รูป Perfect Participle จะช่วยให้ข้อความที่มีประธานเป็นคนเดียวกัน หรือสิ่งเดียวกัน ก็จะสามารถละได้ และใช้ Perfect Participle แทน

 Having been exhausted for a long time, the tourists went to sleeping immediately.

ให้ดูคำว่า Having been exhausted ทำหน้าที่ขยาย the tourists ในรูป Perfect Participle Phrase ที่ใช้เป็น the tourist ในรูป Perfect Participle Phrase ที่ใช้เป็น Adjective Phrase ขยาย the tourist เพื่อบอกว่าคำนามนี้คือ The tourists เป็นผู้ถูกกระทำอาการ คือ ถูกทำให้หมดแรง เพราะโดยปกติจะไม่มีใครอยากถูกทำให้หมดแรง ดังนั้น จึงต้องใช้รูป Passive Voice และด้วยเหตุที่มีการบอกเวลาว่าต้องยาวนาน เพราะมี for a long time ดังนั้น จึงควรใช้เป็น Perfect Participle เพื่อเน้นเวลาที่ยาวนานอย่างเห็นได้ชัดเจนว่า Present Participle หรือ Past Participle ที่ไม่เน้นเรื่องความยาวของเวลาเลย ซึ่งประโยคนี้จะมาจาก 2 ข้อความ คือ

The tourist had been exhausted for a long time, the tourists went to sleep immediately.

จะเห็นว่ามีการใช้ประธานตัวเดียวกันคือ the tourist จึงลดรูปประธานในประโยคแรกไปให้เหลือเพียงวลี (Phrase) และใช้เป็น Perfect Participial Phrase เพื่อขยาย the tourists เป็นประธานเหมือนกัน พร้อมกับบอ