รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน             รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้ศึกษา             นายเชน  จินดาคำ  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2557 จำนวน 11 คน ผู้รายงานได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

     1.เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.88/86.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

     2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.55 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 11.36 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 37.88 แสดงว่าการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว ทำให้นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเฝ้าระวังพิบัติภัยใกล้ตัว มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak