โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม.6 เรียน 1 ปี มีงานทำ

          โรงเรียนการไปรษณีย์ หน่วยงานในสังกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครนักเรียนประจำปี 2552 หลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2
          22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โรงเรียนการไปรษณีย์มีอายุครบ 120 ปี ในปีที่เริ่มดำเนินการเมื่อพ.ศ.2432 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไปรษณีย์และโทรเลข” รับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ฝึกฝนและปฏิบัติงานกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ 
          พ.ศ.2471 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน ก.พ. รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 อายุ 16-20 ปี  และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม” เมื่อมีประกาศใช้พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 แยกหน่วยงานระดับปฏิบัติการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคมออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ในรูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ
          พ.ศ.2540 โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคมต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด เพราะผลของวิกฤตเศรษฐกิจ จนกระทั่งพ.ศ.2546 ในยุคที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย แยกหน่วยงานเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยโรงเรียนย้ายมาอยู่ในสังกัดไปรษณีย์ไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการไปรษณีย์” เปิดสอนอีกครั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2547 และได้เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าศึกษา นับตั้งแต่พ.ศ.2550
          ก่อนหน้าที่โรงเรียนการไปรษณีย์จะย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ในอดีตอาคารเรียนตั้งอยู่ที่ไปรสนียาคาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิงสะพานพระปกเกล้า และซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ภาพอาคารเรียนทั้งสามแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนตราไปรษณียากรที่ระลึก 120 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ (วันแรกจำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ 2552)


          ปัจจุบันโรงเรียนการไปรษณีย์มีศิษย์เก่า 63 รุ่น จำนวน 10,441 คน และยังได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่มีวุฒิม.6 และปริญญาตรี สมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คน ขณะที่จำนวนรับเพียง 150 คน (ผู้หญิง 50 คน) เนื่องจากทุกคนที่จบหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับเงินเดือน 7,680 บาท หากทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่กำหนด

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          -สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง
          -อายุ 17-25 ปี
          -จบม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00

          ระบบการศึกษา
          โรงเรียนการไปรษณีย์ ขึ้นตรงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสูตรที่สอนจึงเป็นหลักสูตรเฉพาะที่สอนที่นี่เพียงแห่งเดียว เพื่อผลิตพนักงานไปรษณีย์ระดับปฏิบัติการให้กับบริษัท กรณีไม่จบการศึกษา ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าใช้จ่าย
          -ภาควิชาการ (9 เดือนครึ่ง) จำนวน 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาทั่วไป และภาควิชาภาษาอังกฤษ
          -ภาคฝึกปฏิบัติ (2 เดือนครึ่ง) ฝึกปฏิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

          ค่าเล่าเรียน
          -ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกัน และค่ากิจกรรม 10,000 บาท
          -ค่าเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ ค่าเข็มขัด เน็คไท เข็มกลัด สัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท

          วิชาที่สอบ
          สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทัศนคติ รวม 500 คะแนน และสอบสัมภาษณ์

          รับสมัคร
          เริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

          หลักฐานการสมัคร
          -ใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด
          -หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สด.8 พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงผลผ่านการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด
          -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด
          -รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          -บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด

          ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
          คนละ 250 บาท


          สอบถามเพิ่มเติม ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โรงเรียนการไปรษณีย์ โทร.0-2573-7126, 0-2831-3775 www.thailandpost.com, www.praisanee.com


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้-เรียนรอบโลก-iskoo! www.elearneasy.com

“คู่มือสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ เจาะลึกทุกรายวิชา ครอบคลุมเนื้อหาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับเป็นแนวทางในการทำข้อสอบและแนวคิดเพิ่มเติมในการจัดการเกี่ยวกับข้อสอบอย่างมีหลักการ พร้อมเฉลยทุกข้อ อ่านง่าย เข้าใจได้ทันที จำหน่ายเพียง 100 บาท พร้อมรับได้ทั้งในรูปเอกสาร หรือไฟล์ PDF จำนวน 90 หน้า”

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรืออีเมล์ ได้ที่เมล์ testpost2009@gmail.com เราพร้อมจัดส่งแนวข้อสอบฯ ให้ด้ทันที (สำหรับท่านที่ต้องการในรูปแบบเอกสาร เราจะจัดส่งให้ทางอีเอมเอส ค่าบริการ 50 บาท)

ขอเสนอชุดเตรียมสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ไทย '52
จำหน่าย ชุดเตรียมสอบเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์

1. คณิตศาสตร์ 70 บาท
2. ภาษาไทย 170 บาท
3. ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงาน ฯลฯ 130 บาท
4. ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 100 บาท
5. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1-3 105 บาท
6. การทดสอบทัศนคติความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ ฯ 230 บาท
7. สอบสัมภาษณ์ (ปรับใหม่) 100 บาท

> > > รวม 5 วิชา / 7 รายการ / 11 เล่ม / ราคา 905 บาท < < <

* กรณีสั่งซื้อแยกเล่ม (ไม่ยกชุด) เพิ่มค่าส่งลงทะเบียน เล่มละ 20 บาท

** กรณีสั่งซื้อยกชุด ส่งด่วน EMS รวมทั้งสิ้น เพียง 1,000 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

*** กรณีสั่งซื้อยกชุด แถมฟรี CD MP3 จำนวน 2 แผ่น (ดังรูป)
**** เนื้อหาตรงประเด็น อ่านหมดสอบติดแน่นอน

สั่งซื้อโดยตรง หรือ ติดต่อสอบถาม "สูตรไพศาล"
โทร. 0-2413-4349 , 0-2454-1065 , 0-2455-4957
มือถือ 086-3217373

Link ที่เกี่ยวข้อง : http://www.soutpaisallaw.com/images/bank/AdPost001.pdf
หรือ
http://www.se-ed.com/eShop/(A(Upf5N5WDyQEkAAAAY2FlYjM3NGItMGYwOC00MTgyLWFlMzMtMzk0OTcyMDYzYzE3Wy16bIT7t-cHtxir-ykQ0CWzTlo1))/Products/Detail.aspx?No=9789745200890

Website : http://www.soutpaisallaw.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 195 คน กำลังออนไลน์