การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด หลักการใช้ภาษา

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  หลักการใช้ภาษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ชุด หลักการใช้ภาษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ชุด หลักการใช้ภาษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ(บ้านเวียงสา) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน  1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด  หลักการใช้ภาษา  จำนวน 10 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ใช้ควบคู่กับบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักการใช้ภาษา  จำนวน  10  แผน           ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น  10  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา               ปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชุด หลักการใช้ภาษา  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมkตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด หลักการใช้ภาษา

           ผลการศึกษา พบว่า

1.  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด หลักการใช้ภาษา  จำนวน  10  เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.91/83.64  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.55 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.73

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด หลักการใช้ภาษา โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.66)

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์