รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์

                   เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 

ชื่อผู้ศึกษา       นางรจนา  ใจห้าว

 

หน่วยงาน        โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 

ปีที่ศึกษา         2557

 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นทักระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

             ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จังหวัด      สุราษฎร์ธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 128 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.93 และแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดการสอนที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ

           การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  (Dependent  samples) ผลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.56  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.84  และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจโดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha coefficient : ) เท่ากับ  0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ผลการศึกษาพบว่า

 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.59/77.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน () เท่ากับ 17.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  เท่ากับ  4.05  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน () เท่ากับ  31.17  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.83   โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่า  (t - dependent)  จากตารางที่ระดับ  .01  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  2.462  ได้ค่า  เท่ากับ 18.74  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

             3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมโดยรวมคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ  4.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  เท่ากับ  0.73  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.93 ถึง 4.40 อยู่ในระดับมากทุกรายการ  โดยรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่  2  ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์