มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับตรง


           มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศึกษาจบระดับปริญญาตรี 5 ปี และ 4 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2552
          สาขาวิชาที่เปิดรับ
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี
          สาจาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน,การโรงแรม,การท่องเที่ยว,ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
          2.สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
          3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ
          5.ไม่เป็นคนวิกลจริต
          6.มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
          7.มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          2.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) หรือใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุค่าคะแนนเฉลี่ยน (GPA.) 5 ภาคเรียนหรือตลอดหลักสูตร ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด (กรณีคาดว่าจะจบการศึกษาให้ใช้ร.บ.5 ภาคเรียน)
          3.รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          4.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด
          5.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด
          6.ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 300 บาท


          วิธีการสมัคร
          -ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://academic.rru.ac.th
          -สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          -สมัครทางไปรษณีย์โดยแนบธนาณัติค่าสมัครจำนวน 300 บาทสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคินทร์ โดยจ่าหน้าซองส่งถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สมัครเรียน) มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106203  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้-เรียนรอบโลก-iskoo! www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 315 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313
  • nbrpimnipa
  • nbr13941