มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับตรง


           มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศึกษาจบระดับปริญญาตรี 5 ปี และ 4 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2552
          สาขาวิชาที่เปิดรับ
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี
          สาจาวิชาภาษาจีน หลักสูตร 5 ปี
          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)  หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน,การโรงแรม,การท่องเที่ยว,ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
          2.สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
          3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ
          5.ไม่เป็นคนวิกลจริต
          6.มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติผิดวินัยนักศึกษา
          7.มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          2.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) หรือใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุค่าคะแนนเฉลี่ยน (GPA.) 5 ภาคเรียนหรือตลอดหลักสูตร ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด (กรณีคาดว่าจะจบการศึกษาให้ใช้ร.บ.5 ภาคเรียน)
          3.รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          4.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด
          5.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ชุด
          6.ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 300 บาท


          วิธีการสมัคร
          -ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://academic.rru.ac.th
          -สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          -สมัครทางไปรษณีย์โดยแนบธนาณัติค่าสมัครจำนวน 300 บาทสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคินทร์ โดยจ่าหน้าซองส่งถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สมัครเรียน) มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106203  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้-เรียนรอบโลก-iskoo! www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 171 คน กำลังออนไลน์