ม.ราชภัฎกำแพงเพชร รับภาคกศ.บป.

           มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำทุกปีโดยแบ่งเป็นประเภทและช่วงการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปีระบบโควต้า(โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก) แบ่งเป็น ประเภทเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ทุนอัจฉริยภาพ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทคัดเลือกทั่วไป รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  และภาคกศ.บป.(กำแพงเพชร/แม่สอด/พิจิตร)จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน  2552
           สาขาวิชาที่เปิดรับ
           - เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(แม่สอด) ระดับ ศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด) ระดับ บธ.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)(แม่สอด) ระดับ วท.บ. 2 ปี
           - นิติศาสตร์(แม่สอด) ระดับ น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์(แม่สอด) ระดับ รป.บ. 4 ปี
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบัญชี(แม่สอด)     ระดับ  บช.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - การศึกษาปฐมวัย     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - วิทยาศาสตร์ทั่วไป     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คณิตศาสตร์(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาอังกฤษ(ค.บ.5ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ดนตรีศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - สังคมศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี 
           - การศึกษาพิเศษ     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คอมพิวเตอร์ศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - พลศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาจีน(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาไทย     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาอังกฤษธุรกิจ     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาจีน ( ศศ.บ.4 ปี)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นาฎศิลป์และการละคร     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การพัฒนาชุมชน     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - สารสนเทศศาสตร์     ระดับ  สท.บ 4 ปี
           - วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     ระดับ  ศป.บ 4ปี
           - นิติศาสตร์     ระดับ  น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์     ระดับ  รป.บ. 4 ปี
           - เคมี     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาการคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เกษตรศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ชีววิทยา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ฟิสิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - สาธารณสุขศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - คณิตศาสตร์(วท.บ.4 ปี)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นิเทศศาสตร์     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - บริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีโยธา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีไฟฟ้า     ระดับ  ทล.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี
           - การบัญชี     ระดับ  บช.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี(หลังอนุปริญญา)
           - มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - ภาษาอังกฤษธุรกิจ(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาจีน(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี 
           - อัญมณีและเครื่องประดับ(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี 


           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 4 ปี)หรือจบการศึกษาระดับอนุปริญญา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
           2.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
           3.มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน โรควัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ เป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
           4.มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
           5.มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข


           เอกสารในการสมัคร
           1.เอกสารแสดงผลการศึกษาใบร.บหรือใบป.พ.1 ที่แสดงค่า GPA พร้อมสำเนา 1 ฉบับหรือเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่แสดงGPA
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
           2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
           รับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0-5570-6547 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์ http://www.kpru.ac.th/

           (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106202  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้-เรียนรอบโลก-iskoo! http://www.elearneasy.com/

ขอรายละเอียดของการรับสมัคร  กศ.บป ค่ะ

***ขอรายละเอียดในการสมัคร กศ.บป. 2ปีต่อเนื่องค่ะ

-ค่าสมัคร

-ค่าเทอม

-รายละเอียดอื่นๆๆๆ

ขอรายละเอียดในการสมัครเรียน บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องค่ะ

- ค่าเทอม

- ค่าสมัคร

- รายละเอียดในการสมัครและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์