ม.ราชภัฎกำแพงเพชร รับภาคกศ.บป.

           มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำทุกปีโดยแบ่งเป็นประเภทและช่วงการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปีระบบโควต้า(โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก) แบ่งเป็น ประเภทเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ทุนอัจฉริยภาพ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทคัดเลือกทั่วไป รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  และภาคกศ.บป.(กำแพงเพชร/แม่สอด/พิจิตร)จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน  2552
           สาขาวิชาที่เปิดรับ
           - เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(แม่สอด) ระดับ ศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด) ระดับ บธ.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)(แม่สอด) ระดับ วท.บ. 2 ปี
           - นิติศาสตร์(แม่สอด) ระดับ น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์(แม่สอด) ระดับ รป.บ. 4 ปี
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบัญชี(แม่สอด)     ระดับ  บช.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - การศึกษาปฐมวัย     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - วิทยาศาสตร์ทั่วไป     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คณิตศาสตร์(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาอังกฤษ(ค.บ.5ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ดนตรีศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - สังคมศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี 
           - การศึกษาพิเศษ     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คอมพิวเตอร์ศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - พลศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาจีน(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาไทย     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาอังกฤษธุรกิจ     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาจีน ( ศศ.บ.4 ปี)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นาฎศิลป์และการละคร     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การพัฒนาชุมชน     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - สารสนเทศศาสตร์     ระดับ  สท.บ 4 ปี
           - วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     ระดับ  ศป.บ 4ปี
           - นิติศาสตร์     ระดับ  น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์     ระดับ  รป.บ. 4 ปี
           - เคมี     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาการคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เกษตรศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ชีววิทยา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ฟิสิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - สาธารณสุขศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - คณิตศาสตร์(วท.บ.4 ปี)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นิเทศศาสตร์     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - บริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีโยธา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีไฟฟ้า     ระดับ  ทล.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี
           - การบัญชี     ระดับ  บช.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     ระดับ  บธ.บ. 2 ปี(หลังอนุปริญญา)
           - มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - ภาษาอังกฤษธุรกิจ(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาจีน(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี 
           - อัญมณีและเครื่องประดับ(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี 


           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 4 ปี)หรือจบการศึกษาระดับอนุปริญญา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
           2.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
           3.มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน โรควัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ เป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
           4.มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
           5.มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข


           เอกสารในการสมัคร
           1.เอกสารแสดงผลการศึกษาใบร.บหรือใบป.พ.1 ที่แสดงค่า GPA พร้อมสำเนา 1 ฉบับหรือเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่แสดงGPA
พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
           2.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
           รับสมัครที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0-5570-6547 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็ปไซต์ http://www.kpru.ac.th/

           (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106202  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้-เรียนรอบโลก-iskoo! http://www.elearneasy.com/

ขอรายละเอียดของการรับสมัคร  กศ.บป ค่ะ

***ขอรายละเอียดในการสมัคร กศ.บป. 2ปีต่อเนื่องค่ะ

-ค่าสมัคร

-ค่าเทอม

-รายละเอียดอื่นๆๆๆ

ขอรายละเอียดในการสมัครเรียน บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องค่ะ

- ค่าเทอม

- ค่าสมัคร

- รายละเอียดในการสมัครและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 4 คน และ ผู้เยี่ยมชม 407 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925
  • sss29893
  • sss29928
  • sss29828