ม.ราชภัฎกำแพงเพชร รับภาคกศ.บป.

           มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำทุกปีโดยแบ่งเป็นประเภทและช่วงการรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปีระบบโควต้า(โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก) แบ่งเป็น ประเภทเรียนดีและมีความสามารถพิเศษ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ทุนอัจฉริยภาพ รับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ประเภทคัดเลือกทั่วไป รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  และภาคกศ.บป.(กำแพงเพชร/แม่สอด/พิจิตร)จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน  2552
           สาขาวิชาที่เปิดรับ
           - เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(แม่สอด) ระดับ ศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด) ระดับ บธ.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)(แม่สอด) ระดับ วท.บ. 2 ปี
           - นิติศาสตร์(แม่สอด) ระดับ น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์(แม่สอด) ระดับ รป.บ. 4 ปี
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(แม่สอด)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี 
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(แม่สอด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบัญชี(แม่สอด)     ระดับ  บช.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แม่สอด)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - การศึกษาปฐมวัย     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - วิทยาศาสตร์ทั่วไป     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คณิตศาสตร์(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาอังกฤษ(ค.บ.5ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ดนตรีศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - สังคมศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี 
           - การศึกษาพิเศษ     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - คอมพิวเตอร์ศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - พลศึกษา     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาจีน(ค.บ.5 ปี)     ระดับ  ค.บ. 5 ปี
           - ภาษาไทย     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาอังกฤษธุรกิจ     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - ภาษาจีน ( ศศ.บ.4 ปี)     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นาฎศิลป์และการละคร     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - การพัฒนาชุมชน     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - สารสนเทศศาสตร์     ระดับ  สท.บ 4 ปี
           - วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     ระดับ  ศป.บ 4ปี
           - นิติศาสตร์     ระดับ  น.บ. 4 ปี
           - รัฐประศาสนศาสตร์     ระดับ  รป.บ. 4 ปี
           - เคมี     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาการคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เกษตรศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ชีววิทยา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - ฟิสิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - สาธารณสุขศาสตร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - คณิตศาสตร์(วท.บ.4 ปี)     ระดับ  วท.บ. 4 ปี 
           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - นิเทศศาสตร์     ระดับ  ศศ.บ. 4 ปี
           - บริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การตลาด)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     ระดับ  บธ.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีโยธา     ระดับ  วท.บ. 4 ปี
           - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)     ระดับ  วท.บ. 2 ปี
           - เทคโนโลยีไฟฟ้า     ระดับ  ทล.บ. 4 ปี
           - การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)     ระด