ภูมิปัญญาไทย เรื่อง สวัสดิการ

ความเป็นมาของ “ สวัสดิการชุมชน” หรือ “สวัสดิการชาวบ้าน”
ปัจจุบันรัฐได้มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนรูปแบบต่างๆ  กัน  เช่น  สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
การสร้างบ้านพักคนชรา  ศูนย์สงเคราะห์เด็ก  ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ
ทั้งที่ดำเนินการโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอื่นๆ
ซึ่งเป็นสวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณจำนวนมาก  แต่ให้บริการไม่ทั่วถึง  
             ประชาชนชาวไทย  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 65 ล้านคน ในจำนวนนี้จะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างบริษัทห้างร้าน ต่างๆ  15  ล้านคน
ลูกจ้างบริษัทห้างร้านก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้รับสวัสดิการอย่างครบ วงจรเช่นเดียวกัน  ในขณะที่ประชาชนทั่วไปอีก  50  ล้านคน ยังไม่มีหลัก ประกัน
ความมั่นคงในชีวิต  นอกเหนือจากสวัสดิการ  ที่รัฐจัดให้ในข้อ  2  ซึ่งเป็น สวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ที่ให้บริการไม่ทั่วถึง
และไม่ครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย   
ประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านก็พยายามจัดสวัสดิการให้แก่กัน  แต่ก็เป็นในรูปแบบของการออมเพื่อกู้ยืมและปันผล
การรวมกลุ่มฌาปนกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต  ไม่มีสวัสดิการครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
องค์กรชุมชนจึงร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ขึ้น  เพื่อเป็นหลัก  ประกันความมั่นคงในชีวิต  บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน  ตั้งแต่เกิดจนตาย  เป็นการจัดสวัสดิการของชาวบ้าน  โดยชาวบ้าน  เพื่อชาวบ้าน 
เป็นการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี
 การอยู่ร่วมกันของคน ชุมชน และธรรมชาติอย่างเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม  
กองทุนสวัสดิการชุมชนคืออะไร ?
กองทุนสวัสดิการชุมชน  หรือ  กองทุน สวัสดิการชาวบ้านหรือกองทุนสวัสดิการไทบ้าน  เป็นกองทุน  ที่เกิดจากการรวม ตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่ง  ๆ  ด้วยความสมัครใจ
เกิดจนตาย  บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน
เงินกองทุนมาจากไหน?    
                กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดขึ้นจากการที่ชาวชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน  จึงเป็นกองทุนที่  ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ”  ดังนั้น  เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  จึงได้มาจากการร่วมสมทบของสมาชิกในรูปแบบที่กองทุนแต่ละแห่งกำหนดขึ้นมา  เช่น 
-  การออมสัจจะวันละบาท  โดยการลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อออมสัจจะ
-  การนำรายได้หรือผลกำไรจากกลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   หรือกองทุนต่าง  ๆ  ที่มีอยู่   ในชุมชน  เข้ามาสมทบ เพื่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน
-  เงินสนับสนุนหรือเงินสมทบแหล่งอื่น  ๆ  เช่น  การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนรายได้ที่เกิดจากทรัพยากรในชุมชน  เช่น  รายได้จากการจับปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ  เป็นต้น
ชาวบ้านจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ? 
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  จะได้รับสวัสดิการตามที่หลักเกณฑ์  กติกาที่ สมาชิกร่วมกันกำหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน      
             1.  สมาชิกได้รับสวัสดิการ
      
¯  สวัสดิการผู้สูงอายุ  เช่น  เบี้ยยังชีพ  สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 
      ¯  สวัสดิการกรเกิด  เช่น  ของรับขวัญเด็ก  ช่วยค่าคลอดบุตร
                ¯  สวัสดิการการเสียชีวิต   เช่น  สมทบค่าจัดงานศพ  พวงหรีด 
                ¯ สวัสดิการการศึกษาและกีฬา  เช่น  ทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการกีฬา 
                ¯  สวัสดิการส่งเสริมอาชีพ  เช่น  กองทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ  การทำวิสาหกิจชุมชน
                ¯ สวัสดิการพัฒนาวัฒนธรรม  เช่น  สมทบกองทุนเพื่อจัดกิจกรรมในชุมชน
                ¯ สวัสดิการปลดหนี้ระยะสั้น  เช่น  การให้สมาชิกกู้ยืมปลดหนี้  หรือกรณีฉุกเฉิน
                ¯ สวัสดิการคนพิการ  คนด้อยโอกาสและผู้ถูกทอดทิ้ง  เช่น  เบี้ยยังชีพ  การ ตรวจดูแล  สุขภาพและรักษาพยาบาล
                      การส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพ
                ¯  สมทบกิจกรรมเพื่อการกุศลภายในชุมชน
                ¯  สวัสดิการสินค้าอุปโภคราคาถูก

                        2.  บูรณาการทุนในชุมชน                ¯ การออมวันละบาท  เป็นการระดมทุนในลักษณะการออมรายวันวันละบาท  เพื่อสร้างกองทุนในการ
                      จัดสวัสดิการในชุมชน  เน้นการส่งเสริมด้านสัจจะและวินัยการออม  การพึ่งตนเอง 
                ¯  ดอกผล/กำไรจากลุ่มออมทรัพย์  การรวมทุนโดยใช้ฐานทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาบูรณาการกันที่
                      เป็นผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ  มาจัดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                ¯  สมทบจาก  SML  เป็นงบสมทบที่บางแห่งเป็นการเสนอแผนงานและงบประมาณในการสนับสนุน
                       สวัสดิการชุมชนควบคู่ไปกับโครงการหลัก
                ¯  ผลกำไรเกิดจากการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและสามารถนำมาบูรณาการเป็นกองทุนสวัสดิการตำบลได้ 
                ¯  สมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ  อบต.
                       ในการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน  ในการที่มีการประสานความร่วมมือกับ  อบต.  ในการสนับสนุนสวัสดิการ ชาวบ้าน
                       3.  ผลการจัดสวัสดิการชุมชน   
                ¯  ชาวบ้านเกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของสวัสดิการชุมชน
   • หน่วยงานท้องถิ่นเกิดความเข้าใจเรื่องสวัสดิการเห็นความสำคัญของสวัสดิการชุมชนมากขึ้น
   • มีการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น
   • เกิดการพัฒนาด้านจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งรูปแบบและจำนวนกองทุนที่สมาชิกได้รับผลประโยชน์
   • ทำให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนจากหน่วยงานภาคี  ท้องถิ่นในการสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน
   • เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย/กลุ่มต่าง ๆในชุมชน  เช่นกลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตร ฯลฯ
   • เกิดระบบการมีวินัยในการออมทรัพย์เพื่อจัดสวัสดิการชุมชน
   • การช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านดอกเบี้ย
   • ทำให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น  เช่น  พิธีกรรมทางศาสนา  ประเพณีต่าง ๆการทำบุญบำรุงวัด
   • ทำให้เกิดระบบการออม  การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาในชุมชน  เช่น  เกิดการ
    แก้หนี้นอกระบบให้กับสมาชิกในชุมชน
   • ทำให้มีกองทุนและระบบการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับชุมชน  เช่น  สามารถมีทุนในการประกอบอาชีพเสริมรายได้
   • สร้างความสามัคคีในชุมชนลดรายจ่าย  มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak