พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

    “สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง”

     สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อที่จะให้อยู่รอด ปลอดภัย ประเทศไทยจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยอาศัยคนไทยทุกคน ร่วมด้วยช่วยกัน คนไทยทุกคนทุกฝ่าย ต้องสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังพระบรมราโชวาทที่ทรงตรัสไว้ว่า “...ในปัจจุบันนี้ เป็นที่ทราบว่า ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความเข้มแข็ง เพื่อที่จะให้อยู่รอด ประเทศไทย จะอยู่ได้ ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายสามัคคีกัน
     ความสามัคคีนั้น ได้พูดอยู่เสมอว่าต้องมี แต่อาจจะเข้าใจยากว่า ทำไมสามัคคีจะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้ สามัคคีก็คือ การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองอยู่ได้ สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...” 
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙)
 
     ความประทับใจ : การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีอะไรก็พูดจาดีต่อกัน ทำอะไรนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏบัติถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อประชาชนทำอะไรโดยนึกถึงส่วนรวมเป็นหลักจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข รักกันปองดองกัน กลมเกลียวกัน การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เกิดผลดีทั้งต่อตัวเราทั้งต่อคนอื่นๆและต่อประเทศชาติในเรื่องต่างๆ เช่น การค้าขายสินค้าดีขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น มีความรักกันผูกพันเป็นมิตรซึ่งกันและกันของคนในสังคมมากขึ้น และการมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้ประเทศอื่นมองเราเป็นมิตร สยามเมืองยิ้ม คนไทยยิ้มเก่ง คนไทยมีน้ำใจงามชอบช่วยเหลือ มองเราในทางที่ดีมากๆทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีคนมาเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่นิยมแก่ชาวต่างชาติเราจึงหาเงินเข้าประเทศได้เยอะขึ้นทำให้ประเทศพัฒนาขึ้น ไม่ล้าหลังและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์