ข้อที่ 20 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

   

KissKissข้อที่ 20 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันKissKiss

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก

Yellความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันYell


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชดำรัสดังนี้

“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...”พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522

“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533

“...ผู้ว่า CEO  ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป...”

“...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต...”  พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2546

 

 

  Foot in Mouthซื่อสัตย์สุจริต   มีความหมายว่า  ความประพฤติดี  ความประพฤติชอบ  ประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวง 

          คนจะได้ชื่อว่ามีความสัตย์  ต้องมีความจริง  5  ประการ คือ 

                   1.  จริงต่อการงาน  หมายถึง  ทำอะไรทำจริง  มุ่งให้งานสำเร็จเกิดประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมได้จริงๆ 

                   2.  จริงต่อหน้าที่  หมายถึง  ทำจริงในงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งเรียกว่า หน้าที่  ทำงานเพื่องาน  ทำงานให้ดีที่สุด  ไม่เลินเล่อ  ไม่หละหลวม  ไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว  คือ  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ต้องเอาใจใส่หน้าที่ให้งานสำเร็จเกิดผลดี

                   3.  จริงต่อวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ไม่กลับกลอก  รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัดพูดจริงทำจริงตามที่พูด 

                   4.  จริงต่อบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจต่อคนที่เกี่ยวข้อง  ต่อมิตรและผู้ร่วมงานจริงใจต่อเจ้านายของตน  เรียกว่า  มีความจงรักภักดี  จริงใจต่อผู้มีพระคุณ  เรียกว่า มีความกตัญญูกตเวที 

                   5.  จริงต่อความดี  หมายถึง  มุ่งประพฤติแต่ความดีจนติดเป็นนิสัย  เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม คือ หิริ  ความละอายบาป  ละอายใจต่อการทำชั่ว  โอตตัปปะ  ความกลัวบาป  เกรงกลัวต่อความชั่ว 

          ความสรุปเรื่องความสัตย์สุจริต  ขออัญเชิญ  พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้ได้อ่านเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ดังนี้ 

                    “ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง  เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง  เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์  และมีชีวิตที่สะอาด  ที่เจริญมั่นคง ”

 
 
 
 Innocentความประทับใจ
           ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียติได้รับความไว้วางใจ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ  เป็นคุณธรรมอันสำคัญที่สุดที่ประเทศชาติต้องการ เมื่อประกอบกิจการงานใดก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ความซื่อสัตย์ถ้าทำได้จะส่งผลดีต่อเราและผู้คนรอบข้างอย่างแน่นอน
 
 
 
 
 Surprisedการนำไปใช้    
         
          -       มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

          -       มีความจริงใจกับผู้อื่น

          -       ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

          -       ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

          -       ไม่เกี่ยงงานต่างๆ

          -       นำไปเป็นแนวคิดในแต่ละวัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai