การพัฒนาชุดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นป. 5

ชื่อเรื่อง                      การพัฒนาชุดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน 

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5     

ชื่อผู้รายงาน                    นางจารึก  ช่วยสังข์

โรงเรียน                                        เทศบาลวัดมเหยงคณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา               2557

 

บทคัดย่อ

 

                                การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์  1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80                 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ทำการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน  40  คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2557  ได้มาโดยใช้วิธีการเลือก  แบบกลุ่ม(Closter  random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1.  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน        2.  แผนการจัดการเรียนรู้   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่า  t ( t-test)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ  81.25/83.83  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3.  ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องแรงในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์