โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 1
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 8
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 
ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.00 น.

อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

เต็มแล้วครับ
ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
แล้วพรุ่งนี้ 12 มีนาคม จะประกาศผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรมครับ

-----------------------------

 • วันเวลา
       วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 
       ระยะเวลา 2 วัน เวลา 10.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) 
       อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 8 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
       เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
       มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
       มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย 
       ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
       40 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
       มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
       สมัครออนไลน์
       ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
         - วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
         - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
         (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม | แบบตอบรับการอบรม
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
         - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
         - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
         - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book
           เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
           รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552
 • ผู้ประสานงานการอบรม คุณ สุจิตรา สาระอินทร์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย)
                                      โทรศัพท์  0-2642-7031 ,0-2642-7033 ต่อ 12 /089-923-4787
                                      โทรสาร 0-2642-7032
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม
 • เต็มแล้วครับ
  ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
  แล้วพรุ่งนี้ 12 มีนาคม จะประกาศผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรมครับ


  ปะกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รุ่นที่ 1 วันที่ 19 -20 มีนาคม 2552
  ณ  อุทยานการเรียนรู้ TKpark ชั้น 8  อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

  ผู้ที่ไม่มีรายชื่อเชิญสมัคร
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ครั้งที่ 2

  ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด จังหวัด
  1 นางสุมลธา เครือซ้า โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จ.สมุทรปราการ
  2 นางเครือวัลย์ นาคงาม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  จ.สมุทรปราการ
  3 นางวัชรี  กมลเสรีรัตน์  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์   กทม.
  4 นางสุดารัตน์ แก้วอิงดวง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์   กทม.
  5 นายสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ  กทม.
  6 น.ส. อณุตรา หงษ์ทอง  กทม.
  7 นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
  8 นางลำแพน ภู่กันงาม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
  9 นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กทม.
  10 นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จ.อุบลราชธานี
  11 นางมยุรา จันทร์ดวง โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จ.อุบลราชธานี
  12 นางสุปราณี จินตวร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  13 นางวริณทร แสงเย็นยิ่ง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  14 นางประภาสี ฟูมฟัก โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา กทม.
  15 น.ส.สุทิศา นิลมณี โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา กทม.
  16 นางสาวประนอม สร้อยวัน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
  17 นางอิสราพร ชัยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
  18 สรินยา นิลบุตร โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จ.กาญจนบุรี
  19 นายสมศักดิ์ มีนุช  โรงเรียนบ้านเขาแดง  จ.กาญจนบุรี
  20 นางสาวละอองดาว นาบำรุง โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กทม.
  21 นางสาวอุบล สิงห์คำ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กทม.
  22 นายแสน โสมเกษตนรินทร์ โรงเรียนสุเหร่าสามวา (ซุน เวทย์สฤษฎ์ อุทิศ) กทม.
  23 นายสุรเดช คนสิน โรงเรียนเรียนวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ) กทม.
  24 นางจิตต์ อิมแสง โรงเรียนเรียนวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ) กทม.
  25 นางเฉลิมรัตน์ รื่นเริง โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กทม.
  26 นางสาวสายพิรุณ ผุสดี โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม กทม.
  27 นายสุชาติ วัฒนไพโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.
  28 นางสาวน้ำเพชร ชาญจึงถาวร โรงเรียนบ้านบางกะปิ กทม.
  29 นายไพบูลย์ พรหมเผ่า โรงเรียนวัดพระยาสุเรนท์ (บุญมีอนุกูล) กทม.
  30 นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนท์ (บุญมีอนุกูล) กทม.
  31 นางสาวทรงศรี พร้อมเพรียง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร กทม.
  32 นายอัครวัฒน์ ซาแพง โรงเรียนวัดโพธินิมิตร กทม.
  33 นางอุทัยวรรณ มีนุช โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี
  34 นายธีรศักดิ์ สิงห์มุ้ย โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ กทม.
  35 นายสุนทร หาญยิ่ง โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ กทม.
  36 นายโสฬส เจียรสมจิตร โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน กทม.
  37 นายคมสัน หลอมประโคน โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า กทม.
  38 นางนพอนงค์ อินทชาติ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กทม.
  39 นางโสภิณ จันทรคติ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กทม.
  40 นางวัชรี  ตันชีวะวงศ์ โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กทม.
  41 นางนภาพร ลิ่วเวหา โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กทม.
  42 นางสาวรัศมี จิตวิมลนิมิต โรงเรียนวัดมะลิ กทม.
  43 นางสาวจินตนา สุดงูเหลือม โรงเรียนลำพะอง ( ราษฎร์จำเริญบำรุง ) กทม.
  44 นางอนุสรา สุขชูเจริญกิจ โรงเรียนลำพะอง ( ราษฎร์จำเริญบำรุง ) กทม.
  45 นางสาวดาราวรรณ รอดอ่วม โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ กทม.
  46 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ตรีโภคา โรงเรียนวัดสน กทม.
  47 นางรัชนีกร ลาลด โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี
  48 นางสาวชนัญธิดา กล่อมจิตร โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี
  49 นางปาริชาติ ไชยเรียบ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ กทม.
  50 นางสาวรัชนี บุญเริก โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม.
  51 นางสาวไพวัลย์ สีลาโคตร โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กทม.
  52 นางรังสิมา ถนอมเวช โรงเรียนวัดทองสุทธาราม กทม.
  53 นายไพรรัตน์ ศรีวอุไร โรงเรียนวัดทองสุทธาราม กทม.
  54 นางสาวมัลลวีร์ ตันวินิตกุล โรงเรียนวัดยางสุทธาราม กทม.
  55 นางสาวพัชรา ร้ายใจดี โรงเรียนวัดยางสุทธาราม กทม.
  56 นางสาวปาลิตา สวนสระน้อย โรงเรียนลำเจดีย์ กทม.
  57 นางสาวสมพิศ รัตนพล โรงเรียนลำเจดีย์ กทม.
  58 ว่าที่ร้อยตรีพรศักดิ์ สุขีวรรณ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.
  59 นางสาวรจนา พันธุ์นิล โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.
  60 นางไพรินทร์ พุฒตาล โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม กทม.
  61 นางนฤมล มังสา โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม กทม.
  62 ราณี เจนธัญญวรรณ โรงเรียนเทพวิทยา กทม.
  63 นางสาวจิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์ โรงเรียนปทุมคงคา กทม.
  64 นส.ทรัพย์ทวี อภิญญาวาท โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กทม.
  65 นส.เกษรา กำภูมิประเสริฐ  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กทม.
  66 นางสาวปวิดา ชื่นเชย โรงเรียนบ้านหนองระแหง กทม.
  67 นางสาวบุปผา แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านหนองระแหง กทม.
  68 นางสาวเยาวลักษณ์ ดุกขุนทด โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก กทม.
  69 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก กทม.
  70 นางสาววาริณ สิงห์เย็น โรงเรียนวัดพิชัย กทม.
  71 นายภักดี สุทธิโชติ โรงเรียนวัดพิชัย กทม.
  72 นางสาวพรเพ็ญ จารุกิตติยนทร์ โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ กทม.
  73 นางสาวพงศ์ผกา วงศ์อินดา โรงเรียนวัดรวก กทม.
  74 นางสาววารุณี ดวงแก้ว โรงเรียนวัดรวก กทม.
  75 นางสาวกฤษณา แนววิเศษ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) กทม.
  76 นายเวตนัย แนววิเศษ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) กทม.
  77 นายศุภวิช การะเวช โรงเรียนวัดนวลจันทร์ กทม.
  78 นายชัยวัฒน์ พิริยะศิลป์ โรงเรียนวัดแจงร้อน กทม.
  79 นายพนมเทียน ภาชะนีย์ โรงเรียนวัดแจงร้อน กทม.
  80 นายนที บุญมั่น โรงเรียนวิทยานนท์ กทม.
  81 นายพลกฤต พานิชรัมย์ โรงเรียนวัดสัฆราชา กทม.
  82 นายณัฐกานันท์ ทันถา โรงเรียนวัดสัฆราชา กทม.
  83 นางวราภรณ์ พงษ์แสงสุริยะ โรงเรียนพระยามนธาคราชศรีพิจิตร์ กทม.
  84 นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา โรงเรียนพระยามนธาคราชศรีพิจิตร์ กทม.
  85 นายบุญล้อม ชัยสงคราม โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) กทม.
  86 นางสาวนงลักษณ์ โลเกตุ โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) กทม.
  87 นางสาวรัตนา ทองแถม โรงเรียนวัดจันทร์ใน กทม.
  88 นางสาวพรทิพท์ ชัยชนะ โรงเรียนวัดจันทร์ใน กทม.
  89 นางสาววารุณี บูรณสมภพ โรงเรียนวัดบางประทุมนอก กทม.
  90 นายปัญญา วงศ์ศรีพรม โรงเรียนวัดบางประทุมนอก กทม.
  91 นางผ่องศรี พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนพระยาศิริไอยสวรรค์ กทม.
  92 นางสาวนวพรรณ มีศรีผ่อง โรงเรียนพระยาศิริไอยสวรรค์ กทม.
  93 นายวสันต์ เสี้ยมแหลม โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล  -
  94 นางสาวอุลัย บัวกอง โรงเรียนวัดสามง่าม กทม.
  95 นายนิคม พลอาษา โรงเรียนวัดสามง่าม กทม.
  96 นางสาวจันทิวา โสทอง โรงเรียนวิชูทิศ กทม.
  97 นายฐากูร ปาละนันทน์ โรงเรียนวิชูทิศ กทม.
  98 นายอภิวัฒน์ เรืองมนตรี โรงเรียนวัดทิพพาวาส กทม.
  99 นายฐิติวัช ฐิติวัชระชัย โรงเรียนประชาชื่น กทม.
  100 นางสาวแก้วตา หงอสกุล โรงเรียนประชาชื่น กทม.


  หมายเหตุ : 

  1. หากรายชื่อของท่านไม่ถูกต้อง  ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากรับเอกสารผ่านแฟ็กซ์อาจไม่ชัดเจนนัก
  2. ในวันที่จะอบรมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม file เนื้อหา และ รูปภาพ มาใช้ในการฝึกทำ E-book ด้วย 

   

  รูปภาพของ silavacharee

   

   ขอบคุณอ.พูนศักดิ์มาค่ะท่จัดอบรมให้ ได้ความรู้มาก ๆ  เลยค่ะ

  สนใจอยากอบรมมากค่ะ  รุ่นนี้อาจารย์บอกว่าเต็มแล้ว อาจารย์จะมีเปิดรุ่นสองอีกมั้ยคะ

  สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 และ ป.6 ค่ะ

  รูปภาพของ ssspoonsak

  เต็มแล้วครับ
  ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ ส่งแบบตอบรับการอบรมด่วน โดยส่งทางโทรสารครับ
  แล้วพรุ่งนี้ 12 มีนาคม จะประกาศผู้ที่ได้รับการพิจารณาอบรมครับ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) ครั้งที่ 2 

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  ชื่อ-นามสกุล นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
  - วิชาที่สอนคอมพิวเเตอร์ ระดับชั้น ม. 6 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0896246190

  รูปภาพของ silavacharee

  ขอสมัครเข้ารับการอบรมการทำ E-book

  นางวัชรี  กมลเสรีรัตน์  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  212 ซอยวัดเซิงหวาย  ถนน กรุงเทพ - นนทบุรี  กทม 10800

  สอนวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นม.ปลาย

  โทร 029133764  , 081-8121184

  รูปภาพของ ynwsuptawee

  ขอสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
  นส.ทรัพย์ทวี อภิญญาวาทและนส.เกษรา กำภูมิประเสริฐ  วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
  ระดับชั้นม.3-ม.6 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  หมายเลขโทรศัพท์ 022110942ต่อ102

  ขอสมัครอบรม E-Book สอนวิชาภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมคงคา
  กรุงเทพฯ โทร.086-551-0843 (มือถือ) โรงเรียน โทร.02-390-2288 ต่อ 521

  ขอสมัครอบรม E-book วันที่ 19-20 มีนาคม 2552 ด้วยค่ะ ปัจจุบัน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพวิทยา สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

  ดิฉัน ราณี เจนธัญญวรรณ ใคร่ขอเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-5152880 ขอบคุณค่ะ

  ชื่อ-นามสกุล นายคมสัน หลอมประโคน
  วิชาคอมพิวเตอร์
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
  โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
  หมายเลขโทรศัพท์ 089-5852819

  สมัครอบรมโปรแกรม E-book
  วิชาที่สอนภาษาไทย ชั้น ม.3 โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือ 089-8362536

  ขอสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
  นายสุรเดช คนสิน
  วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์
  ระดับชั้นป.1-ป.6 โรงเรียนเรียนวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ) สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
  หมายเลขโทรศัพท์ 087-1744204

  สมัครอบรม E-book
  สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นป .5 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพทกาญจนบุรีเขต 1 084-0200622

  สมัครอบรมE-book
  สอนวิชา ทุกกลุ่มสาระ(คอมพิวเตอร์ ป.4-6) โรงเรียนบ้านเขาแดง อำเภอบ่อพลอย สพท.กจ. 4
  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 081-7053363

  อยากไปช่วยเป็นวิทยากรนะคะ ไม่ทราบว่ารับหรือเปล่า
  เคยไปเป็นวิทยากรที่ ร.ร.วัดกก เขตบางขุนเทียนมาแล้ว
  และชนะเลิศการประกวด E-Book ค่ะ
  อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน

  ยินดีค่ะ
  ครูหน่อง 083-1236480

  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ขอส่งผู้อบรมค่ะ
  1.นางประภาสี ฟูมฟัก ตำแหน่ง ครู คศ.2 , 081-6332806 , prapasrifoom@hotmail.com
  2.น.ส.สุทิศา นิลมณี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง , 080-244-1571 ,prapasrifoom@hotmail.com

  สมัครเข้ารับการอบรม 2 คนค่ะ
  1.นางสุปราณี จินตวร
  2.นางวริณทร แสงเย็นยิ่ง
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  489 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270
  โทร.023880030 , 0891254777 , 0818643890

  แจ้งขอยกเลิก การเข้าร่วมอบรมคะ
  นันท์นภัส ชะฎาจิตร
  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
  เนื่องจากต้องไปราชการ เรื่องการการจัดทำหลักสูตรคะ
  ขออภัยในความยุ่งยากนะคะ

  และอยากทราบว่า จะเปิดอบรมอีกรึเปล่าคะ
  ขอบคุณคะ

  สมัครอบรมค่ะ
  1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ วิชาที่สอน เทคโนโลยี งานออกแบบ งานบ้าน งานประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
  2. นางมยุรา จันทร์ดวง วิชาที่สอน ทุกกลุ่มสาระ ช่วงชั้นที่ 2
  ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพท.อุบลราชธานี เขต 2

  สมัครอบรมค่ะ
  นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอนคอมพิวเตอร์ ม.1 โทร 089-8953884
  สุดาวรรณ โรจน์หล่อสกุล โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สอนคณิตศาสตร์ ป.3 โทร 02-3111483

  รูปภาพของ prissy

  สมัครเข้ารับการอบรมค่ะ นางสาวกิตติมา เทวตา และนางสาวทองไส จันทร์โฮง โรงเรียนวีรสุนทร 08 97787867

  ขอสมัครเข้ารับการอบรมค่ะ
  1.นางสุมลธา เครือซ้า สอนภาษาอังกฤษ ม.1และ ม.4 โทร. 086-500-3173
  2.นางเครือวัลย์ นาคงาม สอนภาษาอังกฤษ ม.1และ ม.4 โทร. 089-2429305
  3.นางอรัญญา สิขเรศ สอนภาษาอังกฤษ ม.3และ ม.5 โทร. 089-528-5089
  4.น.ส.ลัดดา ดอกเครือ สอนภาษาอังกฤษ ม.2และ ม.3 โทร. 087-259-1959
  5.น.ส.กิ่งกาญจน์ ต่างทอง สอนภาษาอังกฤษ ม.2และ ม.3 โทร. 083-130-9977
  จาก โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร 02-7511504-7

  คราวที่แล้ว 31 มกราคม 2552 อาจารย์ยังไม่ได้ส่งวุฒิบัตรมาให้เลยค่ะ รอบใหม่นี้มีวุฒิบัตรด้วยรึเปล่าคะ

  ขอสมัครเข้าร่วมอบรมคะ
  ชื่อ น.ส.นันท์นภัส ชะฎาจิตร
  สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  089-1165150

  รูปภาพของ silavacharee

   

  ขอสมัครเข้ารับการอบรมค่ะ

  นางวัชรี  กมลเสรีรัตน์  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  212 ซอยวัดเซิงหวาย  ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  10800

  สอน สังคมศึกษาระดับชั้นม.ปลาย

  มีวุฒิบัตรให้รึเปล่าคะ คราวก่อนเมื่อวันที่ 31 มกราคม อาจารย์บอกว่าจะส่งวุฒิบัตรมาให้ ป่านนี้ยังไม่ได้รับเลยค่ะ

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์

  รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak