พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองงาน”

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองงาน” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 - 12 กรกฎาคม 2523


/ 10 ก.ค. 23 “... การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดี หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อ ให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทําได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญ แล้ว ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย การรักษาพื้นฐาน ก็คือ การปฏิบัติบริหารงานที่ทําอยู่เป็นประจํานั้นไม่ให้บกพร่อง ซึ่งเป็นกิจที่ลําบากยากอยู่ เพราะงานใดที่ ต้องทําเป็นประจําตลอดเวลา อาจทําให้รู้สึกชินชา ด้วยต้องกระทําซ้ําซาก ไม่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือน งานที่มีเข้ามาใหม่ ๆ จึงมักทําให้เบื่อหน่าย ชวนให้ทอดธุระละเลย จนเกิดความบกพร่องและเสียหายขึ้น แล้วพลอยทําให้งานใหม่นั้นเดินหน้าไปไม่ได้ หรือดําเนินไปไม่ราบรื่น เพราะฉะนั้น บัณฑิตทุกคน จะต้องมีความอุตสาหะพากเพียรและอดทนให้มาก ที่จะประคับประคองรักษาพื้นฐานหรืองานประจํา ของตนไว้ให้สมบูรณ์ จะต้องพยายามรักษาฉันทะความพอใจ และเจตนาความมุ่งหมายในงานนั้นให้ มั่นคงยืนยาว มิให้ความพอใจในงานประจํา ลดน้อยถอยไปกว่าความพอใจในงานใหม่สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ผู้ที่รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้ตลอด จัดว่าเป็นผู้สามารถควรแก่การยกย่องสรรเสริญ คือ สามารถที่จะพากเพียรอดทนรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานประจําของตนไว้ พร้อมกับค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน ที่สุดก็จะประสบความสําเร็จและความเจริญโดยครบถ้วนและ แน่นอนดังใจปรารถนาทุกคน ...”

/ 11 ก.ค. 23 “... เมื่อท่านพยายามทํางานประจําของท่านให้ถูกต้อ งสมบูรณ์อยู่เสมอ ได้แล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อไป ในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อยตามลําดับ ให้เป็นการทําไป พิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทําด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหาย ที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลก ความใหม่ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไป ย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า ในเมื่อมีวิวัฒนาการคืบหน้าต่อไปอีกลําดับหนึ่ง การพัฒนาปรับปรุงงาน จึงควรจะค่อย ๆ ทําด้วยความมีสติรู้เท่าทัน ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนแต่ประการใด ผลที่บังเกิดขึ้นจึงจะ แน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์แท้แต่ฝุายเดียว ...”/ 12 ก.ค. 23 “... คนที่ทํางานนั้นอาจแบ่งตามลักษณะใหญ่ ๆ ได้สองลักษณะ ลักษณะหนึ่ง รักษาเจตนาความมุ่งหมาย และฉันทะความพอใจในการงานไว้ไม่ได้ นาน หรือเข้าใจจุดมุ่งหมาย ไม่ชัดเจน คนลักษณะนี้ ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดนาน ๆ เข้า ก็จะเกิดชินชา ยิ่งทําก็ยิ่งจืดชืดท้อถอย เหนื่อยหน่าย หรือมิฉะนั้นก็เกิดฟุูงซ่านรําคาญ งานน้อยก็กลายเป็นมาก ทําได้โดยยากลําบากหนักใจ ที่สุดก็เสียการเสียงานและเสียคนไปด้วย ส่วนคนอีกลักษณะหนึ่งนั้น รักษาเจตนาและฉันทะในงานไว้ได้แน่วแน่เสมอต้นเสมอปลาย คนลักษณะนี้ทํางานสิ่งใด แม้สําคัญยิ่งใหญ่ ก็เป็นอันหวังผลได้ทุกสิ่ง เพราะการที่มีใจจดจ่อแน่วแน่และพอใจในงานนั้น ทําให้พากเพียรอดทนทํางานต่อเนื่องกันไปได้ตลอด และเมื่อหมั่นทําอยู่เสมอ ก็เกิดควา มชํานิชํานาญช่ําชอง มีพละกําลังมากขึ้น ทํางานได้ด้วยความเบิก บานเบาใจ เหมือนกับนักกีฬาที่หมั่นฝึกหมั่นซ้อมอยู่เป็นประจํา ยิ่งฝึกก็ยิ่งได้กําลังและความคล่องแคล่ว จัดเจน สิ่งที่ทํายาก ก็ค่อย ๆ กลายเป็นง่าย จะทําอะไร ก็ทําได้สะดวกรวดเร็วและเหนียวแน่นจนสําเร็จ แต่ทั้งนี้ จะต้องประกอบด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีอยู่เสมอด้วย จึงจะส่งเสริมให้บรรลุผล สมบูรณ์ได้ บัณฑิตจะออกไปทําการงานเพื่อสร้างตนสร้างชาติ …”ความประทับใจ คือ สอนให้มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาแนวทาง  วิธีการใหม่ ๆ  มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ และการปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์