พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพของ ice1230
line_th

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 

และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 

ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

line_th

 

      ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ

ผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่ารู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ส่วนคนที่ฟุ่มเฟือยนั้นปัจจุบันมีมากมายโดยไม่รู้ตัว คือไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนฟุ่มเฟือย เพราะเกิดมาพร้อมกับความฟุ่มเฟือยเสียจนไม่รู้จักว่าการประหยัดเป็นอย่างไร คือคิดไปว่าการประหยัดนั้นเป็นการตระหนี่ไปเสียการใช้จ่ายที่ประหยัดนั้นเราจะต้องมองดูตัวเราเองก่อนว่าเรากิน เราใช้ หรือเรามีอะไรที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องกิน ที่จะต้องใช้ หรือที่จะต้องมีบ้าง เมื่อพบแล้วก็หยุดมันเสียแล้วจึงจะเรียกว่าประหยัดจริง

 

คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ประหยัด มีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไร?

การประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐ กิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ประการ ดังต่อไปนี้

 • อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้มีความชำนาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและดำเนินการให้ได้ผลดี หรือเรียกว่า “หาเป็น”

 • อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ได้ทำไว้ด้วยความขยัน หมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย หรือเรียกว่า “เก็บเป็น”

 • กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนา คบหาคน ไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน หรือเรียกว่า “สร้างเครือข่ายคนดีเป็น”

 • สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้ราย ได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ หรือเรียกว่า “ใช้เป็น”

 • พระพุทธโอวาทที่ทรงประทานไว้
  สำหรับเป็นหลักปฏิบัติของฆราวาสส่วนใหญ่สอนให้รู้จักประหยัด 
  เช่น ทรงสอนว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุ ๔ ประการคือ
  ๑. ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว
  ๒. ไม่บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่า
  ๓. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ
  ๔. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน

   พระพุทธโอวาท ทั้ง ๔ ข้อนี้ แสดงถึงเหตุแห่งความเสื่อมของตระกูลที่มั่งคั่ง 

  ผู้ที่ไม่อาจจะรักษาสมบัติของตระกูลที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ก็เพราะเหตุ ๔ ประการ 
  หรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งใน ๔ ประการนี้
  โดยนัยตรงข้าม ตระกูลที่มั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานก็เพราะเหตุ ๔ ประการ คือ
  ๑. แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว
  ๒. บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่าแล้ว
  ๓. รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติ
  ๔. ตั้งสตรีหรือบุรุษที่มีศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน

 • คุณธรรมพื้นฐานเรื่อง ประหยัด มีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร

  การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น เมื่อเรามีชีวิตอยู่ ก็จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐาน การศึกษาพื้นฐาน คือ เรื่องการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยปัญญา ด้วยการพิจารณา มีสติ ไม่บริโภคด้วยตัณหา

  • การบริโภคด้วยปัญญาต่างกับการบริโภคด้วยตัณหา ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้การรับประทานอาหารหรือการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องเกื้อหนุน ให้เรามีกำลัง เพื่อจะได้ทำกิจ ทำหน้าที่ ศึกษาเล่าเรียน ทำงานทำการ บำเพ็ญเพียรให้ได้ผล ให้เราดำเนินชีวิตที่ดี มีการพัฒนาตนเอง และทำสิ่งที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไป
  • การบริโภคด้วยปัญญา หมายถึง การจำกัดปริมาณอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย จำกัดประเภทอาหารให้พอดีที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ และได้สัดส่วน บริโภคใช้สอยทรัพยากรและสิ่งต่างๆอย่างประหยัด รู้คุณค่าที่แท้จริง ไม่เลยเถิดจนเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น
  • การเบียดเบียนตนเอง คือ การรับประทานอาหารแล้วทำให้สุขภาพร่างกายเสียไป เพราะเห็นแก่คุณค่าเทียม เห็นแก่ความเอร็ดอร่อย โก้หรู กินทิ้งกินขว้าง กินจนท้องอืดเฟ้อ หรือกินอาหารที่เป็นพิษ การเบียดเบียนผู้อื่น จนทำให้สังคมเดือด ร้อน เพราะแย่งชิงเอาเปรียบกัน หรือเอาจากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หมดไปอย่างรวดเร็ว
 • เเหล่งข้อมูลอ้างอิง  http://taamkru.com/th/คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องประหยัด/
 •                         http://www.dlitemag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=883&Itemid=1

นาย  ธนกฤต    สุทธิจิตต์   ม.6/3   เลขที่12

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์