ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ชื่อเรื่อง              ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด

       โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                       โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

                       อำเภอเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

ผู้วิจัย                นางเบญจมาศ   ขาวสุริจันทร์

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ)

                       สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

 ปี                    2558

 

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังโดยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ระหว่างก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ กลุ่มที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 14 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เวลา 9 สัปดาห์ๆละ 2 ครั้งๆ ละ 30 นาที รวม 18 ครั้ง และประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เรื่องมาตราตัวสะกด และแบบประเมินทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด รวมทั้ง ใช้แบบประเมินความพึงพอใจประเมินภายหลังการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย     ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า

           1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 80/80

           2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

           3.  ทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด อยู่ในระดับ ดี

           4.  ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมาตราตัวสะกด ภายหลังการสอนอยู่ในระดับ มากทีสุด          

 

คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาไทย  มาตราตัวสะกด   บทเรียนสำเร็จรูป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์