พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันเป็นหลายระดับ


ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม


เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี


จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ


เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม
ยุวพุทิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ความหมายของคำว่าการพัฒนา การพัฒนาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยได้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้แล้ว ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้านปริมาณที่สามารถจับต้องได้ วัดได้ เท่านั้น แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพด้วย นั่นคือประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและประชาชนมีความพึงพอใจตลอดจนมีความสุขด้วย

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) สืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาด ได้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต การผลิต การบริโภคและการใช้ประโยชน์ที่เป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืชพรรณอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาแบบเดิมที่เน้นการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่า ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยทำลายสภาพแวดล้อม ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างสูญหายไป เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกับมนุษย์ สร้างปัญหาให้กับมนุษย์อย่างมหาศาล


 หลักการพัฒนาตนเองหลักของการพัฒนาตนเอง มีดังนี้
1. การพัฒนาตนเองต้องเกิดจากความเต็มใจและสมัครใจ ผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตัวบุคคลนั้นเอง โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ ซึ่งความเต็มใจนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง คือการตระหนักรู้ถึงปัญหาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงตนเอง นั่นคือผู้ที่จะพัฒนาตนเองต้องมีความใส่ใจมีการติดตามสังเกตตนเองในแง่พฤติกรรมการแสดงออก ความคิด อารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการรู้ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ จะทำให้บุคคลตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของปัญหาและความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงตนเอง พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและการผลักดันตนเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้


2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการลงมือพัฒนาตนด้วยตนเอง หมายถึงผู้ที่พัฒนาตนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองว่าไม่มีใครลงมือแทนตนเองได้ ถึงแม้ว่าในการเปลี่ยนแปลงตนเองอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน พ่อแม่ หรือครูอาจารย์ร่วมด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบทบาทหลัก คือ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองนั่นเอง


3. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะควบคุมและจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง แม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและความคิดความรู้สึกซึ่งเป็นสภาพภายในตัวบุคคลจะส่งผลรวมกันต่อพฤติกรรมมนุษย์ แต่ผู้ที่ควบคุมดูแลจัดการให้ตัวเรามีการพัฒนาคนหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ตัวเราเอง


4. การพัฒนาตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองที่มีขอบเขตของจุดมุ่งหมายครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของคนให้สูงขึ้น
5. การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อความสุขและความงอกงามของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสุขและความงอกงามของสังคมส่วนรวมด้วยเช่นกัน


วิธีการพัฒนาตนเององค์กรหน่วยงานต่างๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นผู้ทรงคุณค่า การที่บุคคลได้รับการพัฒนานั้น จะเป็นหลักประกันได้ว่าหน่วยงานนั้น จะสามารถรักษาบุคลากรนั้นได้ยาวนาน และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าขององค์กรนั้นต่อไป วิธีการพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม มีดังนี้
1. การลงมือปฏิบัติจริง
2. การบรรยายในห้องเรียน
3. การลงมือปฏิบัติงานจริง
4. การอบรมเพิ่มเติม
5. การฝึกจำลองเหตุการณ์และใช้วิธีการอื่นๆ

ความหมายของการพัฒนาชุมชน สังคมองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการคือ
1. ความยั่งยืนของสรรพสิ่ง
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
3. การปรับแนวคิดทางการศึกษาเรียนรู้
4. การพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเอง
1. การประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต
2. การประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน
3. การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
4. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง


ความประทับใจ


การพัฒนาตนเอง ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการลงมือพัฒนาตนด้วยตนเอง หมายถึงผู้ที่พัฒนาตนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองว่าไม่มีใครลงมือแทนตนเองได้การพัฒนาตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองที่มีขอบเขตของจุดมุ่งหมายครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของคนให้สูงขึ้น


 


 


 


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์