พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคตอันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่งคือว่าถ้าคนใดมี ระเบียบมีวินัยในร่างกาย  คือได้หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติการปฏิบัติด้วยความมีระเบียบมีวินัยการปฏิบัตินั้นสำเร็จอันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ก็คือระเบียบในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร ทำต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผลสิ่งใดที่   คิดก็คิดออกสมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึง   เรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอนเพราะว่ามันฟุ้งซ่านฉะนั้น     ต้องมีระเบียบในความคิดที่เรียกว่า ระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด                                     พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตภาคใต้                                     จังหวัดสงขลาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา                                                                   วันพฤหัสบดีที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

ประเภทของ “วินัย”

         1.การมีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที่นักเรียนสามารุถควบคุม          ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผลและเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยการจัดตารางเวลาไว้สำหรับศึกษาเล่าเรียนและการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตามตารางดังกล่าวได้ มีความตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่ำเสในทุกๆวิชา มีการเตรียมตัวอ่านบทเรียนมาก่อนที่จะถึงเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนทุกครั้งภายหลังจากการเรียน เข้าเรียนตรงเวลา ไม่ลอกคำตอบจากเพื่อนอีกทั้งต้องไม่ เปิดโอกาสหรือยินยอมให้เพื่อนลอกคำตอบในเวลาสอบ มีการเตรียมอุปกรณ์การเรียน อย่างครบถ้วนและพร้อมสำหรับการใช้อยู่ตลอดเวลา

 

       2.การมีระเบียบวินัยในที่อยู่อาศัย หมายถึง การที่นักเรียนสามารถควบคุมตนเองโดย การประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการรักษาความสะอา ความเป็นระเบียบของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีการจัดตกแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ไม่รับประทานอาหารในห้องนอน จัดแบ่งเนื้อที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมต่างๆอีกทั้งต้องไม่คุยหัวเราะ จัดงานสังสรรค์ ตลอดทั้งการเปิดโทรทัศน์เสียงดังรบกวนผู้อื่น    

                                             

 

               

            3.การมีระเบียบวินัยในสังคม หมายถึง การที่นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติอย่าง        มีระเบียบแบบแผน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเคารพปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสังคม รู้จักใช้สิทธิและ หน้าที่ ละเว้น การใช้อภิสิทธิ์โดยรับบริการและให้บริการที่เป็น ไปตามลำดับก่อนหลัง อีกทั้งมีมารยาทในการใช้ถนน การขับขี่ยานพาหนะโดยการปฏิบัติตามกฎจราจร และมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อรู้เห็นการกระทำผิดระเบียบวินัยและกฎหมาp

 

ระเบียบวินัยภายนอก

                1 การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค เช่น การรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยและสุขวิทยา รับประทานอาหารเป็นเวลา มีมารยาทเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร

                2 การรักษาระเบียบวินัยในการอุปโภค เช่น การรักษาร่างกาย เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

                3 การรักษาระเบียบวินัยต่อสถานที่ เช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในสำนักงาน วัดวาอาราม สถานที่ราชการ และสาธารณะสถานต่างๆ โดยการประพฤติปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสถานที่นั้นๆ

                4 การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง เช่น การสร้างวินัยเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ เอาใจใส่กวดขัน โดยปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง

 ระเบียบวินัยภายใน

                1 ระเบียบท่วงที เช่น การจัดท่าทางท่วงทีให้มีความเหมาะสมทั้งแก่ฐานะและภูมิรู้ของตนเอง ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นและไม่ทะนงตน

                2 ระเบียบกิริยา เช่น การควบคุมอาการของร่างกายที่เคลื่อนไหวให้ปรากฏแก่คนทั่วไป    โดยควบคุมและปรับปรุงกิริยาให้งดงาม มีความเป็นระเบียบ มีกิริยาดี สุภาพ อ่อนโยน มีการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

                3 ระเบียบวาจา เช่น การพูดสมานไมตรี พูดไพเราะ พูดดีมีประโยชน์ ไม่พูดคำซึ่งเป็นเท็จ ส่อเสียด คำหยาบ และไม่พูดจาเพ้อเจ้อ

                4 ระเบียบใจ เช่น การรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์และจิตใจให้อยู่ในกรอบที่ดีงาม

ความประทับใจในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ คนใดมีระเบียบวินัยหรือปฏิบัติตัวให้อยู่ในกิริยามารยาทที่ดีบุคคลนั้นจะประสบคความสำเร็จในการศึกษาหาความรู้หรือการหาสิ่งที่ตัวเองกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จจะต้องปฏิบัติทั้งทางกาย ทางใจ และการจะกระทำสิ่งใดต้องมีเหตุผลในการจัดระเบียบความคิดเพื่อได้คำตอบของปัญหานั้นๆ 

แหล่งที่มา https://mewinine.wordpress.com /ประเภทของ-วินัย/

              http://www.sufficiencyeconomy.org/kamphorsorn/web/page178.html

นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท เลขที่ 20 ชั้น ม.6/3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์