พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาของไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาของไทย

         "...งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่าหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั่นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งขึ้น..." พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานปริญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๒ ธันว่าคม ๒๕๑๒

การศึกษาในระบบโรงเรียน

         พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น เริ่มจาก ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนขึ้น สำหรับพระราชโอรสและพระราช ธิดา บุตรข้าราชบริพาร ในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนด้วย และเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหาร ตำรวจ ตามบริเวณชายแดน ทุรกันดารอยู่เนืองๆ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหา การขาดแคลนที่เรียนของเด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากการให้บริการ ของรัฐไม่ทั่วถึง และมีปัญหาเรื่องการแตกแยกในอุดมการณ์ทางการเมือ ง ทำให้เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ทหารช่วยก่อสร้างโรงเรียน เพื่อให้ทหารมีส่วนช่วย เหลือประชาชนด้านการศึกษาตามโอกาสอันควรโดยให้แม่ทัพภาคเป็นแกนนำในการก่อสร้างโรงเรีย นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียน พระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้าฯ” นอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดนทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า“โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” อนึ่งพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือด ร้อนจากสาธารณภัย ภัยธรรมชา ติ จึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์ ให้กำลังใจแก่เยาวชนที่ขาดแคลนเหล่านี้ อันได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน

ความประทับใจ : จากการที่อ่าพระบรมราโชวาทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นทำให้เกิดองค์ความรู้และข้อคิดอีกมากมายจากพระบรมราโชวาทนี่ อาธิเช่น ๑ การศึกษานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ๒ การศึกษานั้นสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ๓ การศึกษานั้นสำคัญต่อพลเมืองของชาติ ๔ การศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศและชนชาตินั้นๆ ๕ การศึกษานั้นมีความสำคัญต่อทุกๆสังคม ๖การศึกษานั้นมีความสำคัญต่อภูมิ๓าคในโลก ๗ การศึกษานั้นมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ๘ ชาติใดก็ตามจะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา ดังนั้น หากชนพลเมืองหมู่ใด หากกล่มชุมชนใด หากกลุ่มสังคมใด หากประเทศหรือชนชาติใดขาดการศึกษาขาดความรู้ซึ้งคู่กับคุณธรรมก็ไมสามารนำมาปฏิบัติใช้ในการพัฒนาทำนุบำรุงประเทศชาติจิตใจของคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์