เรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เรื่อง " พระราชดำรัสด้านการแพทย์/สาธารณสุข "

Laughingพระราชดำรัสด้านการแพทย์/สาธารณสุขLaughing

           

          พระราชดำรัส

            ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

          ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔๑

                ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

                 วันพฤหัสบดีที  ๒๘  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๔๒

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2541 ในวันนี้ ขอขอบใจคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินงานเฉลิพระเกียรติ สมเด็จพระมหิดลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยดีตลอดมา จนพระเกียรติคุณปรากฏกว้างไกลไปในหมู่ชาวโลก

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ผู้ปฏิบัตินอกจากจะมีความตั้งใจที่แน่วแน่ อดทน และเสียสละเป็นอย่างมาแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วย ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูงด้วย จึงจะพรากเพียรกระทำให้สำเร็จได้ การค้นพบวิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจของ นายแพทย์ เรเน่ จี. ฟาวาโลโร่ และการค้นพบวิธีรักษาเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ด้วยยาละลายลิ่มเลือด ของศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮาร์วี่ ดี. ไวท์ ก็ดี การตรวจพบเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่ ของ ศาสตราจารย์ เคนเนดี เอฟ.ช็อคดริดจ์ อันเป็นผลให้ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต เอฟ. ซี. ชาน สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ก็ดี ล้วนเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์แก่ประชากรโลกอย่างไพศาล ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมยกย่องด้วยอย่างจริงใจ กับท่านทั้งสี่ ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การกระทำของท่านเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำให้บุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษย์ชาติทั้งมวล

ขออวยพรให้ท่านทุกคนถึงพร้อมด้วยความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และ

 

สติปัญญา ที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้ยิ่งๆ ขึ้น และขอให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน

 

 

ในพิธีพระราชทานรางวัลมหิดล  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙

   ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

          ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

 การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ. ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ. ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ชาติทั้งมวล และนานาชาติต่างก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน. แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาวิจัยทางการแพทย์นั้น มิใช่จะกระทำให้สำเร็จได้โดยง่าย ผู้ทำงานด้านนี้จำต้องมีความอุตสาหอดทนอย่างแรงกล้ามีความตั้งใจที่มั่นคงแน่นอน ทั้งมีความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะกระทำได้สำเร็จ. การค้นพบสาเหตุ และวิธีรักษาไข้เลือดออกในเด็กของศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา และแพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์ก็ดี ความสำเร็จในการศึกษาวิจัย เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินเซนต์ พี. โดล ก็ดี ล้วนเป็นงานที่ต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจมากมาย กว่าจะได้รับผลสำเร็จอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลก ดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี่. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วย อย่างจริงใจกับท่านทั้งสาม ที่ได้รับรางวัลมหิดลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ทั้งหวังว่า ทุกท่านจะได้เป็นแบบอย่างอันงดงาม ในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของวิชาแพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุขตลอดสืบไป

 ขออวยพรให้ท่านทุกคนถึงพร้อมด้วยความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา ที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้ยิ่งๆ ขึ้น และขอให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน

 

แสดงความประทับใจ

ประทับใจที่การแพทย์สาธารสุข แสดงให้เห็นถึงความเสียสระของแพทย์ที่อดทนมุ่งมั่นและพยายามช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตจากโรคภัยต่างๆโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรู้สึกได้ว่าการแพทย์สาธารสุขเห็นเเก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งเป็นเเรงบันดาลใจในการนำมาคิดปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำตนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์