โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
 

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริกับนายสหัส บุญญาวิวัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เมื่อคราว เสด็จเยี่ยมราษฏร ณ บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดหาพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพให้ราษฏรที่มีฐานะยากจนได้มีงานทำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้สำรวจคัดเลือกพื้นที่ บริเวณป่าสงวนชาติ ป่าท่าธารบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และให้จัดตั้ง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น  ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น

                เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่ในท้องที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวไทยพื้นเมือง จำนวน  4  หมู่บ้านได้แก่บ้านดงเย็น บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย และบ้านบวกห้า  และเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวไทยกะเหรี่ยงจำนวน 1 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วยสะแพด ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร

 

 

ที่ตั้งของโครงการ :

                อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร และอยู่ในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดที่ตั้ง 466660 E 2008269 N แผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร ระวาง 4745 III สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 320 –360 เมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของห้วยผีเสื้อ มีทิศด้านลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีลำห้วยผีเสื้อไหลผ่านทางด้านทิศใต้และลำห้วยสาขาห้วยผีเสื้อไหลผ่านทางด้านทิศเหนือ และไหลลงสู่แม่น้ำปิง เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

 

 

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับราษฎร

                2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรในด้านการวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่

                3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ :

                ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเป็นพื้นที่เนินเขาบ้างเล็กน้อย เป็นพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำกินมานานแล้ว และทางราชการได้ดำเนินการสำรวจจัดแปลงที่ดินทำกินให้

สภาพภูมิอากาศ :

                สภาพอากาศของพื้นที่โครงการฯส่วนใหญ่มีสภาพร้อนและแห้งแล้ง มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส และสูงสุด 40 เซลเซียส

ชนิดของป่า สภาพป่า และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ :

                พื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ บ้างเล็กน้อย ในบริเวณหุบห้วย สองข้างลำห้วย

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                2. กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลพัฒนาที่ 3

                3. อำเภอจอมทอง

                4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

                5. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

                6. สำนักชลประทานที่ 1

                7. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1

                8. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

                9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

                10. ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 6 จังหวัดลำปาง

                11.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

                12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

                13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ

ผลการดำเนินงาน :

                1. แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการโดย

                                - สำนักชลประทานที่ 1

                                - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

                                - ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 6 จังหวัดลำปาง

                2. แผนงานอำนวยการและบริหารโครงการ  ดำเนินการโดยสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

                3. แผนงานการเกษตร  ดำเนินการโดย

                                - ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมพืชผัก)

                                - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (กิจกรรมไม้ผล)

 

 

                4. แผนงานปศุสัตว์  ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

                                4.1 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  ดำเนินเลี้ยงไก่ระบบปิด

                                4.2 โรงเรือนเลี้ยงแพะนม

                                4.3 โรงผสมอาหารสัตว์

                                4.4 โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน

                5. แผนงานประมง ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ดำเนินการเลี้ยงปลาทับทิม และปลานิลในกระชัง

 

 

                6. แผนงานการผลิตเห็ด ดำเนินกิจกรรมโดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

                7. แผนงานอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า ดำเนินกิจกรรมโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

                                7.1 กิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย

                                7.2 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายราษฎรและหน่วยงาน

                                7.3 กิจกรรมการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด และโครงการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์ และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด

                8. งานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

                9. กิจกรรมการตลาด

                10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น สาขาแม่สอย

                11. กิจกรรมโรงแปรรูปผลผลิต

                12. กิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง

                13. กิจกรรมโรงผลิตน้ำดื่ม

 

 

ผู้ได้รับประโยชน์ :

                1. ราษฎรได้บริโภคผลผลิตของโครงการฯที่มีคุณภาพดี ใหม่สด ปลอดสารพิษ และราคาถูก ได้แก่

                                1.1 ไข่ไก่  จำนวน   278  ครัวเรือน

                                1.2 เห็ด   จำนวน   160  ครัวเรือน

                                1.3 พืชผักและไม้ผล จำนวน  55   ครัวเรือน

                2. ราษฎรได้บริโภคน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย ถูกกว่าท้องตลาด จำนวน 185 ครัวเรือน เป็นการประหยัดเงิน รายจ่ายของครัวเรือนในชุมชน รวมกัน 4,500 บาท/เดือนหรือ 54,000 บาท/ปี

                3. ราษฎรสมาชิกสามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงน้ำดื่มได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณของทางราชการ

                4. สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชะมดเช็ดได้ประสบความสำเร็จ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ชะมดเช็ด

                5. ราษฎรไม่ขยายบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า ทำให้พื้นที่ป่าไม้รอบพื้นที่โครงการฯ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นจำนวน   1,100 ไร่

 

 

ที่มาของข้อมูล :

http://www.chiangmai.go.th/project/dongyen.html

http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=royalproject162

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์