เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โล่ที่มูลนิธิไดม ้ อบน้นั กเ ็ หมือนกบั ที่อยใู่นซองของท่าน ซ่ึงถือวา่ เป็ นโล่แห่ง ความขอบใจกบัผทู้ี่บริจาค. ที่บอกวา่ ได้บริจาคสี่ลา ้ นกวา่ กข ็ องท่านกม ็ีบริจาคจ านวนเกินหนึ่งล้าน กม ็ี เกินห้าแสนกม ็ี สองแสนกม ็ี. กเ ็ป็ นการขอบใจท่าน ที่ไดช ้่วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้อยไู่ด ้ กโ็ ดยอาศยัความใจบุญของผทู้ี่บริจาค เป็ นเวลา มาเกินสี่สิบปี แล้ว. ตอนแรกได้เป็ นการบริจาค เพราะเหตุวา่ มีภยัธรรมชาติ แล้วกก ็ ลุ่มบุคคลไดช ้่วย ผู้ที่ประสบอุทกภัยและวาตภยัคร้ังแรกน้นั ที่แหลมตะลุมพุก. มีผทู้ี่ต้งัใจที่จะช่วย โดยเฉพาะ ประธานปัจจุบนั น้ี กเ ็ป็ นผทู้ี่ไดเ ้ ริ่มทา ต้งัแต่ตน ้ และไดช ้่วยใหผ ้ ทู้ี่ประสบอุทกภยั วาตภัย ต้งัตวัได. ้ โดยเฉพาะอยา่ งนกัเรียน ที่เดือดร ้ อนมากเพราะวา่ ไม่มีที่พ่ึง กไ็ ดเ ้ รียน ต้งัแต่ตน ้ จนกระทงั่ ไดส้ า เร ็ จ การศึกษาข้นั สูง. บางทีผทู้ี่นงั่ อยทู่ ี่นี่ กไ็ ดเ ้ รียนโดยความบากบนั่ และได้ผลดี และบางคนได้ผลดี แลว ้ กม ็ าช่วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ ต่อไป. แสดงใหเ ้ ห ็ นวา่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ รวมท้งั มูลนิธิที่ต้งัข้ึนสา หรับการศึกษาทางไกลโดยผา่ นดาวเทียม ไดม ้ีกิจกรรมหลายอยา่ งร่วมกนั และได้ผลดี ช่วยทา ใหผ ้ ทู้ี่ประสบอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ ต้งัตวได้ ั ในทางความเป็ นอย ู่ และโดยเฉพาะ ในทางการศึกษา. การศึกษากส ็ า คญั เพราะว่าสามารถที่จะต้งัตวัได. ้ ถา ้สมมุติวา่ ได้ประสบภัยธรรมชาติ แล้วกม ็ีคนช่วย แต่ไม่มีคนช่วยในทางการศึกษา เวลาภัยธรรมชาติจบไปแล้ว กไ็ ม่มีทางที่จะต้งัตัว. ผทู้ี่รับการศึกษาดีน้ี กส ็ ามารถที่จะต้งตัวได้ ั สามารถที่จะช่วยคนอื่นต่อไปได. ้ ฉะน้นั การศึกษาน้ี เป็ นสิ่งที่สา คญั . แล้วที่สา คญั สา หรับการศึกษากค ็ือ ผู้ที่ให้การศึกษา และผู้ที่รับการศึกษา ท้งัสองฝ่ายน้นั จะตอ ้ งต้งัใจ จะต้องท าโดยดี ก ็ สามารถที่จะต้งัตวัได ้ สามารถที่จะให้ประเทศชาติต้งัตวัได. ้ ผู้ที่ศึกษาดี และต้งัใจทา งานต่อไป กเ ็ป็ นผทู้ี่ช่วยชาติบา ้ นเมืองใหต ้้งัตวัได.้

ความประทับใจ

พระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งผู้ที่ห่างไกลทรงเห็นถึงการศึกษาแหมจะเป็นพื้นที่ห่างไกลพระองค์ก็ยังสามารถหาวิธีทางที่ทำให้ประชาชนของพระองค์มีการศึกษาได้ เพราะทุกคนมีสิทธิในการศึษาเหมือนกันไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหน

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์