เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับ

                 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies

ผู้รายงาน      พจนา บุญประกาศิต

ปีที่รายงาน   2557

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

การปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสือ

อ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอน เวลาใน

การทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t- test dependent Sampling)

            ผลการศึกษา พบว่า

            1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies เท่ากับ 81.77 / 82.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

            2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies เท่ากับ 0.6123

หรือร้อยละ 61.23

            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

การปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน (task base learning) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Thai Festivals and Ceremonies     มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก

สนใจเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมลล์ pladow_22@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์