พออยู่ พอกิน

การเรียนรู้ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่ พอกิน และพอเพียง”
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงตรัสไว้เพื่อให้เป็นแนวในการดำรงชีวิตของประชาชน 

การตีความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวพวกเรา เป็นเรื่องของชาวนา ชาวไร่ แต่แท้จริงตามพระราชประสงค์นั้น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง เป็นวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ  ที่ถูกกระแสโลกาภิวัฒน์ ครอบงำ เสื่อมหมดสิ้น การรู้จักดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจคือ
• ความพอดีด้านจิตใจ คือ การสำนึกดี

• ความพอดีด้านสังคม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

• ความพอดีด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมคือ 
ใช้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาภูมิ ปัญญาชาวบ้าน ให้เหมาะสมกับสังคม

• ความพอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพ

ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมกับวิถีไทยที่พระองค์ได้ทรง พระราชทาน นั้น สมควรที่จะถ่ายทอด และปลูกฝังให้เยาวชนของไทย ได้ดำรงชีวิตแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและประเทศ ต่อไป

 

 การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกินพอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องคามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๐ ธนวาคม ๒๕๑๖ )

 


          ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอสมควรแล้วการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผุที่มีอาชีพและ ฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับสูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว

( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ )

 


          ทั้งนี้ คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพอออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่า เป็นผู้ที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนร่วมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้ำ พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบสุข ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบีตินี้จากเรา ไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลา

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

 


          การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน นั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

 


          แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมาย พอมีพอกิน มีความหมายว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าให้มีความสุข ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรจะทำ สมควรที่จะปฏิบัติคือ คำว่าพอก็เพียงพอนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมาก อาจจะหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ )

 


          เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน คือหมายความว่า ให้พอเพียงในหมู่บ้าน หรือในท้องที่ให้สามารถที่จะพอมีพอกิจมันเริ่มด้วย “พอมี พอกิน” พอมีพอกินได้พูดหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้วให้พอมีพอกิน แต่ว่าให้เป็นพอมีพอกินมันเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าพอมีพอกิน self-sufficiency คือ พอมีพอกิน ของตัวเองนั้นมันเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน มันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสมัยหิน สมัยหินเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างอำเภอ จังหวัด ประเทศ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียงกัน ถึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจ เพียงเศษ ๑ ส่วน ๔ ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้ เพราะถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียงเศษ ๑ ส่วน ๔ ถ้าสมสุติว่าปีนี้ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง ไฟดับ ไฟฟ้าหลวง หรือไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดับหมด จะทำอย่างไร ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป

( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์