พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับ "การครองตน"

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสที่เกี่ยวข้องกับ “การครองตน”

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504

“… การดาเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นาความรู้ไปใช้ในทาง มิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงดารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมา ประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรม อันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ …”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 พฤษภาคม 2506

“… ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรือง ก็ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ เป็นกาลังสาคัญ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นผู้มีความรู้สูง จะไปประกอบกิจการใดก็คงทาได้โดยอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมา แต่การจะทาสิ่งใดโดยใช้ความรู้แต่อย่างเดียวนั้น จะสาเร็จราบรื่นเสมอไปหาได้ไม่ จะต้องมีความรอบคอบรู้จักกาลเทศะ ยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ประกอบด้วยรู้จักใช้คุณสมบัติในตัวให้เป็นประโยชน์ จึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง มีความเจริญรุ่งเรือง หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูง แต่ขาดหิริโอตตัปปะ คือ ไม่มีความละอายต่อบาป นาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบ ก็จะทาให้สังคมเดือดร้อน …”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506
“… การทางานนั้นมีความสาคัญอยู่อย่างหนึ่ง คือ จะต้องมีน้าใจรักงาน จึงจะดาเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยได้ ขอเตือนว่า ผู้ที่เข้าทางานเมื่อทาใหม่ ๆ มักจะประสบอุปสรรคอยู่เสมอ อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพราะติดขัดเรื่องระเบียบ วิธีการก็ได้ บางทีเห็นงานบางอย่างบกพร่องไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่เห็นตรงกับหลักวิชาที่ได้เรียนมา หรือมีความเห็นขัดแย้งกับผู้ที่ร่วมงาน ทาให้คิดอยากจะแก้ไขปรับปรุง แต่ก็ยากที่จะทาได้ อุปสรรคเหล่านี้ ทาให้หมดความกระตือรือร้นที่จะทา ทั้ง ๆ ที่อยากทา เป็นเหตุให้เกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจที่จะทาต่อไป ความจริงงานทุกอย่างถ้าทาด้วยน้าใจรัก ย่อมมีทางสาเร็จและได้ผลดี เมื่อพบอุปสรรคใด อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกาลังใจง่าย ๆ จงตั้งใจทาให้ดี คิดหาทางที่จะแก้ไขผ่อนคลายอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ไตร่ตรองด้วยความสุขุมรอบคอบและเยือกเย็น งานก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดี การทางานด้วยน้าใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสาคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสาเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้ เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ …”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 ธันวาคม 2512

“… ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะออกไปประกอบการงาน สร้างฐานะความเจริญแก่ชีวิต ใคร่จะฝากข้อคิดไว้สาหรับเตือนใจว่า ชาติไทยของเราได้พึ่งตนเองมาโดยตลอด จึงยืนหยัดมาในโลกได้โดยอิสระจนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นสูงเช่นท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีส่วนบริหารประเทศทั้งในวันนี้วันหน้าด้วยกันทุกคน จึงต้องรู้จักและต้องสามารถพึ่งตนเอง มิฉะนั้นประเทศชาติอาจเป็นอันตรายไปได้เพราะการบริหารงานของท่าน การพึ่งตนเองนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติประจาตัวบุคคลสองอย่าง คือความสามารถนาวิชาการที่ได้ศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานประการหนึ่ง ความฉลาด ที่จะวินิจฉัยให้เห็นทางเสื่อมทางเจริญ พร้อมทั้งทางที่จะให้พ้น ความเสื่อม ดาเนินไปให้ถึงความเจริญ อีกประการหนึ่ง ประการแรกเป็นเรื่องของการให้การศึกษา เช่นที่ท่านได้รับมาเป็นลาดับจนจบขั้นอุดมศึกษานี้ แต่ประการที่สองเป็นเรื่องของการฝึกหัดคิดใคร่ครวญ ให้เข้าใจแจ้งชัดในเหตุที่แท้ในผลที่แท้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการงานทั้งปวง และเป็นเครื่องบันดาลผลสาเร็จที่ดี ที่เป็นประโยชน์แท้จริงทุกอย่าง …”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์