รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น

ชื่องานวิจัย           :      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ผู้วิจัย                     :     นางนันทพร  สินไชย   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการวิจัย      :     2557

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  สำหรับนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนเทศบาล  ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน  33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t – test) แบบไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า

                                    1.      แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.61/83.95  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80   ที่กำหนด

                                    2.        ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

                                    3.        นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล ๒       (วัดกะพังสุรินทร์) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 98 คน กำลังออนไลน์