การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

The Teachers Development for Encourage Instructional Learning of Analytical Thanking

อดุลย์เดช ฐานะ[1]

Aduldath Tana

บทคัดย่อ

          การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2) การพัฒนากระบวนการบริหารงานในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3) ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4) การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6) ศักยภาพต่อการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 968 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และการจัดกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบศึกษาและแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่า t-test และ f-test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นข้อค้นพบ นำเสนอประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพปัญหาการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

          2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีกระบวนการพัฒนา ใน 8 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การโน้มนำบุคลากร การควบคุม การปฏิบัติ การสังเกต การสะท้อนผล และกลยุทธ์พัฒนา

          3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานในการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

          4. การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีศักยภาพและมีทักษะความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          6. ศักยภาพต่อการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงาน การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

Abstracts

          The teachers development of administrational learning was to the important. The objective to studies; 1) the problem state of teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking, 2) the development of administrational process into teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking, 3) the level development of administrational process into teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking, 4) the teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking, 5) the achievement of students, 6) the potentially of teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking. The methodology were mixed and  participatory action research with key information per 968 persons to data by field study, questionnaire, testing due to data analysis on  descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test, f-test by computer and present.  The fielding to shows:

          1. The problem state of teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking have to middle levels.

          2. The development of administrational process into teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking have to 8 aspects as; Planning, Organizing, Influencing, Controlling, Action, Observation, Reflection, Develop Strategy.

          3. The level development of administrational process into teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking have to most levels.

          4. The teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking that have to activity of potentially  instructional and have to  knowledge skill of after more than before was to different with statistical significance at .05.

          5. The achievement of students in 2013 more than in 2012 was to different with statistical significance at .05.

          6. The potentially of teachers development for encourage instructional learning of analytical thanking have to most levels and have to relation manner value adds was statistical significance at .05.

Key Words :  Administrational Process, The Teachers Development into Instructional Learning of Analytical Thanking.

 
[1] รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์