รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อรายงาน :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


         และเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ชุด การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ชื่อผู้ศึกษา :  นางวิลาวรรณ์  คำเหมือดแอ่ 


ปีที่ศึกษา :  2556


บทคัดย่อ


                   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ชุด การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางเกลืออำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนอยูในปีการศึกษา 2556 จำนวน 76 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางเกลือ และโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 9 เล่ม   2) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุด การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ จำนวน 11 แผน เวลา 20 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก จำนวน 20  ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80  – 1.00  ค่าความยาก (p) มีค่าตั้งแต่ 0.63 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r)มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.67และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson มีค่าเท่ากับ 0.838  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ประเมินผลโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)


                ดำเนินการศึกษาโดยใช้การทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design โดยการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนจำนวน 20 ข้อ  แล้วจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 9 เล่ม ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  หลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทุกเล่มจบแล้ว ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น


 ผลการศึกษาพบว่า     


                   1.  เอกสารประกอบการเรียน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเอกสารประกอบการเรียน ชุด การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ เล่มที่ 1 - 9  มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/ E2= 84.44/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  เป็นไปตามสมมติฐาน


                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.71   คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.41  คิดเป็นร้อยละ 47.06  พบว่า มีคะแนนแตกต่างกันร้อยละ 37.65หลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


                  3.  นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.54 , SD. = 0.30)  เป็นไปตามสมมติฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์