รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย 

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ผู้ศึกษา        นายกฤษฎา  ใจหล้า    ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา    2557

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการสอนตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาการเรียนรู้  และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่  3.9 - 3.12        กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.10 จำนวน 40 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) จากการจับสลากห้องเรียน เป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบทำการสอน รายวิชา        ภาษาไทย (ท 23101)   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะการสอน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ E1/E2 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

           1.  ชุดฝึกทักษะการสอนการพัฒนาการเรียนรู้ชนิดของประโยคการพัฒนาการเรียนรู้ประโยคของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีประสิทธิภาพ 80.73/80.30      

                   2.  หลังการการพัฒนาการเรียนรู้ชนิดของประโยคโดยชุดฝึกทักษะการสอน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                   3.  ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้ชนิดของประโยคโดยชุดฝึกทักษะการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (S.D.=0.161) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์