การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถม

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                      เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  

                      จังหวัดปัตตานี

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางอัมพร  แสะเมาะ   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน          โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี

                      จังหวัดปัตตานี

 

บทคัดย่อ

 

                   รายงานการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าคือ (1)   เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ(4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี  ปีการศึกษา 2557  เทศบาลตำบลตะลุบัน  จำนวน 1  ห้องเรียน  จำนวน 33 คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ชนิด  4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย t – test 

 

 

                   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                         1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  88.03/84.04  เห็นได้จาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทำแบบทดสอบในเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง  6  เล่ม  มีค่าเฉลี่ยรวม  เท่ากับ  52.82  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  60  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยรายเล่มเท่ากับ  8.80   คิดเป็นร้อยละ  88.03 จากคะแนนเต็มเล่มละ 10  คะแนน   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  25.21  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80  

                         2.  ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.734 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73

                         3.  การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมจะเห็นว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 39.90  แต่หลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.04 นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 73  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

                         4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยรวมมีความพึงพอใจ ระดับมาก  คือ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 และทุกคนมีความพึงพอใจสอดคล้องกัน  เห็นได้จากค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมเท่ากับ 0.74  หากแยกเป็นรายข้อนักเรียนมีความคิดเห็นระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 1 ข้อ  ระดับพอใจมาก จำนวน  9  ข้อ  ตามที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์