การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

ผู้ศึกษา               นางสาวโชติกา  สีลาพัฒน์

ตำแหน่ง             ครู วิทยฐานะชำนาญการ 

สถานศึกษา         โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2   

       บทคัดย่อ

 

                   การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะถ้าสามารถอ่านได้ก็สามารถทำความเข้าใจร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและหาค่าดัชนีประสิทธิผลหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา จำนวน 7 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล และ  t – test  (Dependent  Samples)

                ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

                      1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.00 /83.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

                   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีค่าเท่ากับ  0.6847  แสดงว่านักเรียนมีความรู้หรือความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  68.47

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อ่านเพิ่มเสริมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  อ่านเพิ่มเสริมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

                โดยสรุปหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านมีความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู้

ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์