รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวข้อรายงาน      รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน           นางสาวปราณี  เชยหอม

ปีการศึกษา        2558

บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้แก่  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย         1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ และ 2)  แบบสอบถามความพึงพอใจ   ต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  3 ตัวเลือก จำนวน  12  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที  (t – test)

                ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 84.11/86.49  โดยชุดการสอนที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.55/86.49  ชุดการสอนที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.77/86.49 และชุดการสอนที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.82/86.49  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.6806

  2. หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์