โครงงานอังกฤษเรื่้อง I’m fine...love you By Asean Language.(สบายดี...รักเธอนะด้วยภาษาอาเซียน)

เรื่อง                    I’m fine...love you By Asean Language.(สบายดี...รักเธอนะด้วยภาษาอาเซียน)

ชื่อผู้จัดทำ             1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

                          2. ด.ญ.ธัญมัย       วงษ์สยาม                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

                          3. ด.ญ.สรัญญา    กันไชยา                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ครูสมใจ  วิมลปกรณ์และนางสาวดวงใจ  ภิญโญยง

โรงเรียน                โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441

 

บทคัดย่อ

 

             โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง I’m fine...love you By Asean Language.(สบายดี...รักเธอนะด้วยภาษาอาเซียน) เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา2558 ระยะเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558) วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ภาษาจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับเยาวชนไทย พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น  วิธีดำเนินการค้นคว้ามีดังนี้ สัมภาษณ์ครูกลุ่มสาระอาเซียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  เพื่อให้ความรู้อาเซียน  พร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือเรียนอาเซียน  นอกจากนี้ได้จัดทำแผ่นพับเรื่องภาษาอาเซียน 10 ประเทศเพื่อ เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลได้รับทราบ

            ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน นอกจากนี้ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน มีเจตคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้มีความสามัคคีและรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานร่วมกับเพื่อน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์