การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นป

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ

บทคัดย่อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
                การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ จากการศึกษามีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน  จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง  ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   จำนวน ๒๕ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๖ เล่ม  ๓๐ แบบฝึก  ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๑๘ แผน  ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน ๑  ฉบับ เป็นแบบปรนัย  ชนิด ๔  ตัวเลือก  จำนวน  ๓๐  ข้อ  ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้  ๔)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อแบบฝึกทักษะการอ่านิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)จำนวน ๑ ฉบับ
                ผลการศึกษาพบว่า ๑) ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ๘๓.๓๙/ ๘๑.๓๓ ๒) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕   ๓) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง ชุดมหัศจรรย์การอ่านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์