การประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงาน        การประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม  โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่                             ปีการศึกษา 2557

ผู้ประเมิน         นางกัลยา  อุทัยรังษี

ปีการศึกษา       2557

 

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

              การประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลการประเมินโครงการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน  ครู จำนวน 13 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน  24 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม  แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  แบบประเมินด้านกระบวนการ  และแบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และความพึงพอใจของครูผู้สอน แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและสำรวจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ             ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  (Context)  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่า โครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 โดยรวม               มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.67) ถือว่า ผลการประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 ด้านสภาพแวดล้อม (context)  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50)ซึ่งสมควรที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป  คือ การวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input)  พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการดำเนินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557  ในด้านงบประมาณ  บุคลากร  อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  โดยรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.88)  ถือว่า ผลการประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด              ( 3.50)ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป  โดยการกำหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของโครงการ
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process)  พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.24)  ถือว่า ผลการประเมินโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557  ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (3.50) ซึ่งสมควรดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการนำโครงการไปปฏิบัติ  ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด 
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต  (Product)  พบว่า

4.1    นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ร้อยละ98.86เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ที่โรงเรียนจัดขึ้น พบว่า มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

4.2    นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ร้อยละ 100.00 ใส่ชุดขาว แต่งกายเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งผลการประเมินการใส่ชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ที่โรงเรียนจัดขึ้น พบว่า มีจำนวนนักเรียนใส่ชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้  

4.3    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก (= 4.24)ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50)  

4.4    ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 โดยรวมอยู่ในระดับมาก(= 4.19)ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( 3.50)  

                   จากการประเมินผลผลิตทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่  ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา ผลการประเมินการแต่งชุดขาวเข้าวัด  ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการ             ใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง4 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะดำเนินงานโครงการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ในปีต่อไปและขยายโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์