รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง          รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้วิจัย        นางสาววรรณา  โรจนปรียารักษ์

หน่วยงาน       โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน   อำเภอเขวาสินรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1

ปีที่ทำวิจัย       ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึก เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การคูณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 43 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ จำนวน 17  แผน  แบบฝึกเรื่อง การคูณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจจำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ   

 

                ผลการวิจัยพบว่า

1.แบบฝึกเรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  80.98/77.21

2.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เท่ากับ  0.5258 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5258 หรือคิดเป็นร้อยละ 52.58

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่อง การคูณ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์