การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมื

ชื่อผลงาน        การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดยการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู

 

ชื่อผู้รายงาน    นางจรวย  ชูพรหม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวัดบางไทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

 

ปีที่รายงาน       2557

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบางไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 11 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงห้องเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ดำเนินการทดลองตามแบบ One – Group  Pretest – Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

 

ผลการศึกษาพบว่า

 1. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/87.58

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ศิลปะสวยด้วยสองมือหนู มีความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ ร้อยละ 52.12

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์