รายงานผลการใช้หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึ


ชื่อผลงานทางวิชาการ      รายงานผลการใช้หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ


                                      ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 


ผู้รายงาน                       นางเสาวภา  เอียดคล้าย   


หน่วยงาน                     โรงเรียนบ้านเทพราช


ปีการศึกษา                     ๒๕๕๗


 


บทคัดย่อ                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ๒) เพื่อหาประสิทธิผลของของหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน ตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ๓) เพื่อเปรียบเทียบ ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   


             ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านเทพราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จำนวน ๒๒ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน  ตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   จำนวน ๑๐ เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   จำนวน ๑๐ แผน  แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ  จำนวน ๓๐ ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  ๐.๘๕ และ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   จำนวน ๑๒ ข้อ  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๖สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


 


ผลการศึกษาพบว่า 


                 หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    มีประสิทธิภาพ ๘๓.๓๑/๘๓.๔๘ ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ ๐.๖๐  ทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนโดยใช้หนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๘๔ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือร้อยกรองส่งเสริมการอ่านชุดนิทานพื้นบ้านตำนานเมืองใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  อยู่ในระดับมาก   (  = ๔.๔๕  =  ๐.๘๑)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์