งานครั้งที่ 4 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/7

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาวพิมพ์มาดา มงคลฤกษ์  ม.5/7เลขที่17

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

เนื้อหา

http://www.thaigoodview.com/node/203615

คลิปเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=4HYo8U4xZiI&feature=youtu.be

สมาชิก

นายบดินทร์ อุดมนาค   ม.5/6 เลขที่6
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร   ม.5/7 เลขที่14
นางสาวพิมพ์มาดา มงคลฤกษ์  ม.5/7เลขที่17
นางสาวศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์   ม.5/7เลขที่ 19

 

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7

สมาชิก

1.นายกวิน บุญอารีย์ ม.5/7

2.นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7

3.นางสาวปิยะดา บัวทอง ม.5/6

4.นางสาววิไลลักษณ์ คงทน ม.5/6

http://www.thaigoodview.com/node/203693

.

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7 เลขที่23

เพลงสายฝน

นายธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่1

นายธนวิน รวยรื่น ม5/7 เลขที่3

นางสาว รุ่งนภา  ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7 เลขที่23 เพลงสายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/203572

ลิ้งค์เพลง

https://www.youtube.com/watch?v=Mpjh7gue7_8

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7 เลขที่23

เพลงสายฝน

นายธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่1

นายธนวิน รวยรื่น ม5/7 เลขที่3

นางสาว รุ่งนภา  ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7 เลขที่23 เพลงสายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/203572

ลิ้งค์เพลง

https://www.youtube.com/watch?v=Mpjh7gue7_8

นางสาว กัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

http://www.thaigoodview.com/node/203613

วิดีโอเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 

https://www.youtube.com/watch?v=P0SADgwN0g0

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาว ศุภานัน หลัก ม.5/6 เลขที่ 14

2. นางสาว กัลทิมา จ่ายเพ้ง ม.5/7 เลขที่ 11

3.นางสาว นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่16

4. นางสาว  นางสาว อภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่ 15

นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เขที่ 16

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

ประวัติเพลง

http://www.thaigoodview.com/node/203636

คลิปเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=P0SADgwN0g0

สมาชิกกลุ่ม

1. นางสาวศุภานัน หลักคำ ม.5/6 เลขที่ 14

2. นางสาวกัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11

3. นางสาวอภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่ 15

4. นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่ 16

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร เลขที่14

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

เนื้อหา

http://www.thaigoodview.com/node/203615

คลิปเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=4HYo8U4xZiI&feature=youtu.be

สมาชิก

นายบดินทร์ อุดมนาค   ม.5/6 เลขที่6
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร   ม.5/7 เลขที่14
นางสาวพิมพ์มาดา มงคลฤกษ์  ม.5/7เลขที่17
นางสาวศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์   ม.5/7เลขที่ 19

 

 

นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่8 

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว 

http://www.thaigoodview.com/node/203609 

คลิปวีดีโอร้องเพลง 

https://www.youtube.com/watch?v=n5OMJ-N9FEw  

รายชื่อสมาชิก 

1.นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่8 

2.นางสาวเกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่15 

3.นายสราวุฒ เอียดเหตุ ม.5/6 เลขที่8 

4.นางสาวสิริยากร เตรียมศิริ ม.5/6 เลขที่15 

 นางสาว กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้

http://www.thaigoodview.com/node/203608

วิดีโอเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้

https://www.youtube.com/watch?v=fH2uXNx84mw&feature=youtu.be

สมาชิก

 น.ส.  กาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20

นาย เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม.5/7 เลขที่ 9

น.ส. ปณิตา พรมประสงค์ ม.5/6 เลขที่  13

น.ส. วสิกัญญา จันทุรัตน์ ม.5/7 เลขที่ 18

 

 นางสาว วรินทร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203595

คลิปวิดีโอ เพลงพระราชนิพนธื ลมหนาว

https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be

ราชชื่อสมาชิก

1.นาย เนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 5

2.นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17

3.นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6

4.นางสาว วรินธร วงศ์ประเสิรฐผล ม.5/7 เลขที่ 22

นาย ธนยศ รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 2

ประวัติเพลงแสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203593

คลิปร้องเพลงแสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=KgaPxW3vqL8

สมาชิกกลุ่ม

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 เลขที่ 10

นาย ชนินทร์ น้ำเพรช ม.5/6 เลขที่ 2

นาย ธนยศ รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 2

 

 

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4

ประวัติเพลงแสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203593

คลิปร้องเพลงแสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=KgaPxW3vqL8

สมาชิกกลุ่ม

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 เลขที่ 10

นาย ชนินทร์ น้ำเพรช ม.5/6 เลขที่ 2

นาย ธนยศ รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 2

 

 

รูปภาพของ Pucharnon Visut

นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6 (เพลง ความฝันอันสูงสุด)

ประวัติเพลง

http://www.thaigoodview.com/node/203574

คลิปวิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be

สมาชิก

1.นาย เนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 5

2.นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17

3.นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6

4.นางสาว วรินธร วงศ์ประเสิรฐผล ม.5/7 เลขที่ 22

นายธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่1 เพลงสายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/203572

ลิ้งค์เพลง

https://www.youtube.com/watch?v=Mpjh7gue7_8

ขับร้องเพลง ลมหนาว

สมาชิก 

นายสราวุฒ เอียดเหตุ ม.5/6 เลขที่ 7

นางสาวสิริยากร เตรียมสิริ ม.5/6 เลขที่ 15

นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่ 8

นางสาวเกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203565

ประวัติเพลงลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203568

 

 

ขับร้องเพลง ลมหนาว

สมาชิก 

นายสราวุฒ เอียดเหตุ ม.5/6 เลขที่ 7

นางสาวสิริยากร เตรียมสิริ ม.5/6 เลขที่ 15

นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่ 8

นางสาวเกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203565

ประวัติเพลงลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203568

 

 

รูปภาพของ nbr11958

นางสาว รุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า  ม.5/7 เลขที่ 21

ประวัติและเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์"สายฝน"FALLING RAIN

http://www.thaigoodview.com/node/203548

ลิ้งค์เพลง

https://www.youtube.com/watch?v=Mpjh7gue7_8

สมาชิกกลุ่ม

นาย ธนบดี  ภิญโญ  ม.5/7 เลขที่ 1

นาย ธนวิน รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 3

นางสาว รุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า ม.5/7 เลขที่ 21

 นางสาว ศิริรัตน์ เอื่ยมละออ ม.5/7 เลขที่ 23

เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม.5/7 เลขที่ 9 เพลง เราสู้

คลิปร้องเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=fH2uXNx84mw&feature=youtu.be

ประวัติเพลงเราสู้

http://www.thaigoodview.com/node/203546

ศรสวรรค์เพลง ใกล้รุ่ง 

ประวัติความเป็นมา 

http://www.thaigoodview.com/node/203498

คลิปร้องเพลง 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4HYo8U4xZiI

วสิกัญญา 18 เพลงเราสู้ 

คลิปร้องเพลง 

https://www.youtube.com/watch?v=fH2uXNx84mw&feature=youtu.be

ประวัติความเป็นมาเพลง 

http://www.thaigoodview.com/node/203437

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์