งานครั้งที่ 5 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/10

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

http://www.thaigoodview.com/node/203117

นาย ระพีพัฒน์  พิศเพ็ง ม.6/10 เลขที่ 5

นาย ปรินทร สินเปียง ม6/10เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/203116

บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


ความประทับใจของข้าพเจ้าที่เห็นท่านเป็นต้นเเบบก็คือ                                                                                                                 


การที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ต่างๆ พระองค์ทรงถือแผนที่ด้วยพระหัตถ์ข้างซ้าย ทรงจับปากกาด้วย  พระหัตถ์ข้างขวา ทรงคล้องพระศอด้วยกล้องถ่ายรูป ตรัสถามความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์บางครั้งพระองค์เสด็จไปในพื้นที่ทุรกันดาร จนท่านทรงเหนื่อยมีเหงื่อไหลทั่วพระวรกายถือกระนั้นพระองค์ก็ไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่ด้วยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ  ที่หวังให้ราษฎรพบกับความสุขในการดำเนินชีวิต ภาพเหล่านี้ล้วนประทับตราตรึงใจ ในดวงจิตของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ประทับใจพ่อหลวงอย่างมากด้วยเหตุที่พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยทศพิธราชธรรม ท่านทรงไม่ถือตัว ทำงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อประเทศชาติ  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในหลวงอย่างมากข้าพเจ้าถือเอาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต


 


เสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ                                                                                                                                         


พระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเอง ที่ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาอย่างมากมาย พระปรีชาสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือพระปรีชาสามารถด้านการเกษตร และด้านเศรษฐกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ก็สืบเนื่องจากพระปรีชาสามารถในด้านนี้เกือบทั้งสิ้นพระปรีชาสามารถด้านการเกษตรก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมทั้งด้านดิน น้ำ ลม ไฟ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านดิน ก็ได้แก่การแก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างพังทลายโดยการใช้หญ้าแฝก การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการแกล้งดิน และการแก้ไขปัญหาดินเสื้อมโทรมด้วยวิธีการต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำ ก็ได้แก่การดำเนิดฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำเน่าด้วยโครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย โครงการกรองน้ำด้วยผักตบชวา และกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้านลม พระองค์ก็ทรงนำลมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยากาศหรือฝนเทียม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟ ก็ได้แก่การนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำผักตบชวา และแกลมอัดแท่งมาทำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเกษตร


พระปรีชาสามารถของในหลวงของเราด้านเศรษฐกิจก็ได้แก่การที่พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันมีแนวคิดที่แบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำกิจการต่างๆ คือ สระน้ำ 30% นาข้าว 30% พืชสวน พืชไร่ 30% และที่อยู่อาศัยอีก 10% แนวคิดนี้มุ่งหวังให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งกัน ราษฎรที่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ล้วนประสบแต่ความสุข ไม่มีหนี้สิน อีกทั้งยังมีผลผลิตมากมายหลายชนิดพอเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีความสุข
ในหลวงของฉันมิได้ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและเศรษฐกิจเท่านั้นพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น ด้านการดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม การกีฬาและงานช่าง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนประทับใจฉันทั้งสิ้น


พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ก็ได้แก่การที่พระองค์ทรงสามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ บรรเลงเพลงทั้งที่มีโน้ตและไม่มีโน้ตร่วมกับนักดนตรีระดับโลกได้อย่างสง่างามไพเราะยากที่จะลืมเลือนได้ และพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆ เช่น เพลงแสงเทียน เทวาคู่ฝัน    แก้วตาขวัญใจเมื่อโสมส่องหรือเพลงพรปีใหม่ ล้วนไพเราะยิ่งนัก และประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จักเสื่อมคลาย


พระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรมของพระองค์ ก็คือการที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์  มีทั้งภาพเหมือนจริง เช่น พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระราชบิดา เป็นต้น แต่ละภาพมีความละเอียดอ่อนและงดงามยิ่งนัก    ภาพโดยคตินิยมเป็นภาพที่ทรงแสดงออกด้วยพระอารมณ์ความรู้สึกจากพระราชหฤทัย และมีภาพที่เป็นศิลปะแบบนามธรรมภาพต่างๆ เหล่านี้       งดงามยิ่งยากจะหาใครมาเทียบได้พระปรีชาสามารถด้านประติมากรรม ก็คือ การที่พระองค์ทรงสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. และทรงหล่อเศียรพระพุทธรูปพระนามว่า       พระพุทธนวราชบพิตรด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยนำไปบูชา เสริมสร้างสิริมงคลในชีวิต


พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ กล่าวคือ เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องถิ่นต่างๆ จะทรงสะพายกล้องถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ     เพื่อถ่ายภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของชาวบ้าน เพื่อพระองค์จะได้นำไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด และพระองค์ยังทรงถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์    พระราชทานให้แก้ราษฎรของพระองค์อีกด้วย


พระปรีชาสามารถด้านการกีฬา และงานช่างก็คือ ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบระดับนานาชาติ ในกีฬาแหลมทอง ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่เพียงแต่พระปรีชาสามารถของในหลวงเท่านั้นทีประทับใจฉันและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้านพระราชจริยวัตรของพระองค์ก็งดงามจับใจอย่างยิ่งด้วย พระองค์ทรงไว้ซึ่งธรรมสำหรับพระราชาคือทศพิธราชธรรม อันได้แก่ 1. ทาน หรือการให้ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยการเป็นผู้ให้แก่ราษฎรมาโดยตลอด เพื่อให้ราษฎรพบแต่ความสุข 2. ศีล หรือการรักษาความสุจริตด้วยพระองค์ทรงประพฤติสุจริตทั้งกายกรรม และวจีกรรม มาโดยตลอด เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรทั้งหลาย 3. ปริจจาคะ หรือการเสียสละ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการโดยทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ความสุขแก่ราษฎรทั้งมวล 4. อาชชวะ หรือความซื่อตรง พระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยซื่อตรง จริงใจมาโดยตลอด โดยมิทรงหวังผลประโยชน์ใดๆ เพื่อพระองค์เอง 5. มัทวะ หรือความอ่อนโยน จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎร ในที่ต่างๆ ราษฎรที่เข้าเฝ้าก็มีทั้งที่เป็นชาวบ้านธรรมดา หรือข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่โต แต่พระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้เข้าเฝ้าอย่างเสมอถาคกัน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างไม่ทรงถือพระองค์ เป็นที่ปลาบปลื้มใจของราษฎรยิ่งนัก 6. ตปะ หรือความพ้นกิเลส พระองค์ก็ทรงมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ โดยทรงมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้ราษฎรอย่างเดียว 7. อักโกธะ หรือความไม่โกรธ พระองค์ก็ทรงมีเมตตาอยู่เป็นนิจ ทรงกระทำการสิ่งใดก็ด้วยพระราชหฤทัยอันสุขุมเสมอ 8. อวิหิงสา หรือความไม่เบียดเบียนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยอันกอปรด้วย กรุณา ไม่ได้ทรงเบียดเบียนราษฎรเลยแม้แต่น้อย 9. ขันติ หรือความอดทน พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความอดทนเสมอ ทรงอดทนต่อความยากลำบาก โดยทรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง 10. อวิโรธนะ หรือการไม่คลาดจากธรรม ด้วยทรงหนักแน่นในคุณธรรม ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสทั้งปวง


อีกประการหนึ่ง พระองค์ยังทรงไว้ซึ่งพรหมวิหาร 4 ประการ อันได้แก่ 1. เมตตา หรือ ความปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งใดที่ราษฎรขาดแคลน พระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์จัดหาให้ 2. กรุณา หรือความปรารถนาให้ผู้อื่นพันทุกข์    เมื่อพระองค์เสด็จไปพบราษฎรที่ประสบทุกข์ ณ ที่ใด พระองค์ก็ทรงพระราชทานความช่วยเหลือจนความทุกข์มลายหายไป 3. มุทิตา                 หรือความยินดีต่อผู้อื่น เมื่อพระองค์ทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์มีความสุข พระองค์ก็จะทรงพระเกษมสำราญและมีกำลังพระทัยที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรต่อไป 4.อุเบกขา หรือความวางเฉย เมื่อพระองค์ช่วยเหลือราษฎรจนพ้นทุกข์ และมีชีวิตที่ดี พระองค์ก็จะให้ราษฎรเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตด้วยตัวเองได้


ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี นับตั้งแต่ในหลวงของฉันเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกเป็นพะรมหากษัตริย์ อาจกล่าวได้ว่า "ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก" ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประกอบพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวง เพื่อพสกนิกรของพระองค์


พระราชจริยวัตรทุกประการของในหลวงที่กอปรไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งพระบรมราโชวาทที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแต่ละครั้ง ก็เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ ล้วนซาบซึ้งตราตรึงในใจของฉันอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่เทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของฉันอย่างยิ่ง         ฉันจะนำเอาพระบรมราโชวาทของในหลวงน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมยึดถือพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติตาม          พระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเกษมศานต์ และฉันใคร่ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ผู้อาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ได้โปรดช่วยกันอุทิศ 60 ล้านกายถวายพระองค์ เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในด้านต่างๆ   และน้อมนำ 60 ล้านดวงใจน้อมถวายความจงรักภักดี แด่ในหลวงของเราและในหลวงของฉันขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานและสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกรชาวไทยทั่วกาลนาน


 


เสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน                                                                                                  


ในหลวงท่านทรงทำเพื่อเราตั้งมากมายโดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านเพียงอยากเห็นทุกคนเป็นคนดี ท่านก็ สุขใจ ดังนั้นเราควรทำดีเพื่อตอบแทนท่านให้มากที่สุด เราควรทำตามหลักคำสอนของท่านรู้จักการพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟื่อย รู้จักการอดออม ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ขยันซื่อสัตย์    ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ประเทศชาติเพื่อให้ท่านสบายใจให้ท่านหายเหนื่อยจากการทำงาน เราคนไทยทุกคนควรตอบแทนท่านเพราะพ่อหลวง   ของเราเหนื่อยมามากพอแล้วเสียสละมามากพอแล้วเราคนไทยทุกคนจงร่วมใจทำตามพระราชดำริของท่านเพื่อจะทำให้ประเทศชาติมีความสุข    และทำให้พ่อหลวงของเราหายเหนื่อยมีความสุขตลอดไป


ชื่อนาย ณัฐพรธ์ รังคะรัสมี ชั้น6/10 เลขที่ 1


แหล่งที่มา http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/60thcelebration/king_data.htm


                                        

http://www.thaigoodview.com/node/203104

นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.6/10 เลขที่14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์