งานครั้งที่ 6 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204571

นายจิรกิตต์ กลีบเมฆ เลขที่ 5 ม.6/8

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204549

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายธนวัฒน์  ถูกดี   ชั้น ม.6/8   เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204549

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายธนวัฒน์  ถูกดี  ชั้น ม.6/8   เลขที่12 

http://www.thaigoodview.com/node/204548

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นาย นราทัศน์ เสรีไพศาล ม.6/8 เลขที่ 15

   

นาย วีรวัฒน์ แสงสว่าง ม6/8 เลขที่3

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

  เมื่อคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นตามธรรมชาติแล้วต่างคนต่างจะคาดหวังในพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาทของอีกฝ่ายหนึ่ง ความขัดแย้งของความคาดหวังในบทบาทนี้อาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ

* อาจเกิดจากการรับรู้บทบาทผิดทำให้มีพฤติกรรมต่างจากที่ควรจะเป็นจริง
* เกิดจากการที่ต้องสรวมบทบาทในขณะเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในบทบาท
* เกิดจากการที่มีบทบาทแย้งกันจนเป็นเหตุให้มีพฤติกรรมขัดแย้งกัน

โดยสรุปแล้วความขัดแย้งที่เกิดจากความคาดหวังในบทบาท คือ การที่ต่างฝ่ายต่างทำนายพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ แต่กลับประเมินได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับที่ตนทำนายความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น

การมีอคติ

พฤติกรรมต่างๆที่คนๆหนึ่งแสดงออกมาต่อคนอื่นๆย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนผู้นั้น ความขัดแย้งอันเกิดจากอคตินี้เป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ดีต่อกัน และแสดงออกมาให้เห็นในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารกันจนเป็นเหตุให้ก้าวร้าวกัน สำหรับลักษณะที่จะลดอคติลงได้นั้นสรุปได้ว่า ขึ้นอยู่กับการมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีเป็นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะค้นหาวิธีแก้ไขความขัดแย้ง และการไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการยอมรับผู้อื่นได้ง่ายเข้า

การมีปทัสถาน ค่านิยมและการรับรู้ที่ต่างกัน

ความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุนี้เป็นความขัดแย้งที่หาข้อยุติได้ยาก หากทั้งสองฝ่ายยังคงยึดวิธีการเดิมในการมองสิ่งแวดล้อมและตัดสินตามเกณฑ์ที่ตนมีอยู่ ทั้งๆที่ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกัน คนแต่ละคนอาจมองสิ่งที่ปรากฏอยู่ไปคนละอย่างและต่างก็ยืนยันในความเห็นของตน โดยหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้

 

ความขัดแย้งแก้ไขได้โดยแนวทางสร้างสันติสุข

การสร้างสันติสุข และสันติสุขในสังคมที่สำคัญมีอยู่ 5 ประการคือ การศึกษา ศาสนา การเมือง กระบวนการยุติธรรม และเรื่องของสื่อทางสังคม ทั้งหมดถือว่าเป็นองค์ประกอบสนับสนุนที่รัฐจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในเรื่องเดียวกัน คือสร้างสันติสุข และสันติภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง สามารถสรุปรายละเอียดความสำคัญแต่ละเรื่องได้ดังนี้

1. การศึกษา

การศึกษาที่แท้จริงมีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นจะสร้างฐานการเรียนรู้ที่ถูกต้องให้กับเยาวชน คือมีความรู้ มีความคิด และมีความรัก ส่วนการศึกษาในระบบของรัฐจะต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุข และสันติภาพอย่างชัดเจน โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของตน มีความรักต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจกว้างและเต็มไปด้วยความเมตตา มีจิตใจที่เป็นอิสระจากอำนาจของวัตถุ จากอำนาจของกิเลสและทิฏฐิ และมีความสามารถทางด้านการใช้ความคิด หรือใช้ปัญญาได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนายกระดับปัญญาของตนให้สูงขึ้นได้เรื่อย ๆ ดังนั้นโรงเรียนหรือระบบการศึกษาควรจะสอนกระบวนการคิดต่อไปนี้ให้กับผู้เรียน (สำนักนายกรัฐมนตรี 2540:55-59คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล กระบวนการคิดต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างปัญญาให้กับมนุษย์และเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการสร้างสันติสุขและสันติภาพในสังคม

2. ศาสนา

ศาสนาเป็นสถาบันหลักทางสังคมมาตั้งแต่อดีต ในสภาวะสังคมปัจจุบัน ซึ่งสังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาที่สำคัญอยู่หลายเรื่อง จำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในทางสร้างสรรค์ และเพื่อมุ่งหวังให้สันติสุขอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในสังคม บทบาทที่สำคัญขอศาสนาในส่วนนี้จึงควรเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้กับประชาชน เป็นการช่วยเสริมบทบาทหน้าที่ของระบบการศึกษาให้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

หลักพุทธธรรมที่สามารถนำมาเสริมระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาหลักใหญ่ ๆ ก็คือ หลักไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมาก และหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งจะช่วยเสริมและพัฒนาปัญญาของมนุษย์ให้กว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น

3. การเมือง

ระบบการเมืองจะช่วยสร้างสันติสุขให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง การเมืองจะต้องสร้างระบบการปกครองบ้านเมือง ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทีเรียกว่าธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐ (Good Governance) ขึ้นมาให้ได้

ธรรมรัฐ หมายถึงผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐ และเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระทำลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การผสมผสานประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ (อานันท์ ปัญญารชุน 2541:26)

องค์ประกอบของธรรมรัฐมีดังนี้คือ

1) มีความรับผิดชอบและมีเหตุผลที่อธิบายได้รวมทั้งสมารถตรวจสอบได้

2) ประชาชนมีส่วนร่วม

3) ต้องมีการคาดการณ์ได้

4) จะต้องมีความโปร่งใส

5) จะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบนี้

4. กระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมเป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมรัฐ จะเป็นส่วนที่ทำให้กระบวนการบริหาร การดำเนินชีวิต การควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถกระทำได้ด้วยความถูกต้อง เสมอภาค ยุติธรรม เริ่มต้นจากการมีระบบกฎหมายที่มีความยุติธรรมต่อสังคม และปัจเจกบุคคล และจะต้องมีผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ใช้กฎหมายเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง สังคมที่ทุกคนอยากจะสร้างก็คือ สังคมที่ต้องมีกฎหมายที่ดีรองรับ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องมีตุลาการที่เป็นอิสระไม่ติดยึดอยู่ในผลประโยชน์หรืออำนาจ โดยเฉพาะอำนาจทางการเงินของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (อานันท์ ปัญญารชุน 2541:30)

5. สื่อทางสังคม

ยุคปัจจุบันเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าสาร สิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างใหญ่ยิ่งก็คือ สื่อทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลข่างสารแก่ประชาชน สื่อทางสังคมได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อบันเทิง โฆษณา การศึกษา วัฒนธรรมและในด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันมีลักษณะการใช้สื่อในระบบใหม่คือ มัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายผสมผสานกันเพื่อเสริมความต้องการของคนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถสัมผัสกันได้มากขึ้น ระบบมัลติมีเดีย จึงเป็นระบบที่อยู่ในความสนใจของมนุษย์เป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน

ภาพรวมของสื่อทางสังคมในปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ในหนังสื่อพิมพ์เต็มไปด้วยเรื่องละครประเภทด้อยคุณภาพ เรื่องของดารา วงการกีฬา การโฆษณา และพาดหัวข่าวด้วยการเมือง และอาชญากรรม สื่อวิทยุส่วนมากใช้เวลาในการกระจายเสียงเพลง โฆษณาสินค้า โดยที่สัดส่วนของข่างสารมีน้อย และมีประเภทสนทนาบ้าง สำหรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้เป็นสื่อสำหรับการบันเทิงและการโฆษณาสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มีข่าวสารหรือรายการที่มีสาระอยู่บ้าง แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยเช่นเดียวกัน (อานันท์ ปัญญารชุน 2541:176-177)

การสร้างสันติสุข สันติภาพในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากฐานที่สำคัญคือ ความศรัทธาในศาสนา การมีความคิดอิสระ การมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นฐานที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องมีเป็นเบื้องต้น หลังจากนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพที่สมบูรณ์ ชุมชนที่เข็มแข็ง สังคมสันติสุข และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในส่วนของรัฐจะต้องเข้ามาเสริมในองค์ประกอบทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์โดยครบถ้วนทุก ๆ องค์ประกอบ ในลักษณะของการเกิดดุลยภาพ คือคนเป็นผู้สร้างสังคม สังคมเป็นผู้สร้างรัฐ และรัฐกลับมาสร้างคนและสังคม ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ในลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นการสร้างสันติสุข และสันติภาพในลักษณะของการเคลื่อนไหว และการเลื่อซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความสมดุลของทุก ๆ ส่วน เป็นสันติสุขที่มีความสอดคล้องและผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างแท้จริ

http://www.thaigoodview.com/node/204516

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส.ปรียานุช เลิศจิรสมาน ม.6/8 เลขที่ 21 

http://www.thaigoodview.com/node/204516

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส.ปรียานุช เลิศจิรสมาน ม.6/8 เลขที่ 21 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204471

น.ส.พรนภา   อ้วนวงศ์ ม.6/8 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/204470

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายวรรธนัย บัวทอง ม.6/8 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/204440

นายกิตติศักดิ์   บุญเกิด  ม.6/8  เลขที่ 9

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204426

นางสาว ปุณยาพร ปานเจริญ ม.6/8 เลขที่ 28

thaigoodview.com/node/204403

นางสาววริศรา เที้ยเจริญ ม.6/8 เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/204384

นางสาว กานต์มณี จตุรคณาวาณิชย์ ม.6/8 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204379

นางสาว ศศินา ทรงวินัย ม.6/8 เลขที่30

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง" (อันใหม่ครับ)

นาย เจษฎากร ทีนะกุล ม.6/8 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/204373

 

http://www.thaigoodview.com/node/204370

นางสาว ฐิติวรรณ โพธิ์ชัยทอง ม.6/8 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/204369

นางสาว จิดาภา ชื่นภักตร์ ม.6/8 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/204366

นางสาว สิมาภรณ์ คชโสภณ ม.6/8 เลขที่ 34

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204364

นางสาว พรนัชชา สิทธิวิรุฬห์ ม.6/8 เลขที่31

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204358

นางสาว ปิยะธิดา ฝูงดี

ม.6/8 เลขที่ 42

ความหลากหลายกลายเป็นหนึง

http://www.thaigoodview.com/node/204349

น.ส.พัฒน์นรี   แสงจันทร์

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
http://www.thaigoodview.com/node/204338
นางสาว วารินทร์   ใยคง  เลขที่ 30  ม.6/8

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย อกนิษฐ์ ลี้หลีกภัย ม.6/8 เลขที่ 7 

http://www.thaigoodview.com/node/204245

http://www.thaigoodview.com/node/204211

เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายธวัชชัย คำพรมมา ม6/8 เลขที่17

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง" 

นาย เจษฎากร ทีนะกุล ม.6/8 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/204180

เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย สิทธิชัย ภูนุภา ม6/8 เลขที่ 14 

http://www.thaigoodview.com/node/204163

เรียงความเรื่อง "หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/204129

นางสาวกลิตตา เมฆขลา ม.6/8 เลขที่40

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส.ธนพร  อัครลิขิต  ม.6/8  เลขที่ 19

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204019

นางสาว วรรณ์ธิชา   ใยลออ  ม.6/8  เลขที่ 18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์