คัตสึอากิ วาตานาเบะ

คัตสึอากิ วาตานาเบ้ ซีอีโอคนปัจจุบันพูดถึง นโยบายผลักดันโตโยต้าได้อน่างน่าสนใจ เราต้องการ คืนกำไรสู่สังคม เราโชคดีที่โตโยต้าเป็นรถที่มีคนใช้ จำนวนมากทั่วโลก ในปีที่แล้ว ยอดขายทั่วโลกสูงถึง 7.52 ล้านคัน ยอดขายนี้เป็นเพราะลูกค้าให้การสนับ สนุน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ดีลเลอร์ และซัพพลายเออร์ของเรา
ผมพยายามทบทวนพันธสัญญาที่มีเพื่อสนอง ความคาดหวังของลูกค้าส่วนใหญ่ ผม รองประธาน และพนักงานทั้งหมดของโตโยต้าคอร์ปอเรชัน ต้อง ถามคำถามว่า โตโยต้ามีส่วนร่วมกับสังคมอย่างแท้ จริงหรือไม่ เราทำสิ่งที่ควรทำหรือยัง เป้าหมายของ เราคือรว่ มสง่ เสริมสังคมใหด้ ียิ่งขึ้น ในมุมมองของความ ท้าทายของเรา ผมต้องเพิ่มมุมมองในการพิทักษ์โลก เชน่ ปญั หาดานการรักษาสภาพแวดลอ้ มแหลง่ ทรัพยากร ของโลก การใช้พลังงาน และการป้องกันอุบัติเหตุ จากการจราจน ผมต้องการยํ้าคอนเซ็ปต์นี้ให้ทุกคนที่ โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันรับทราบและร่วมกันทำ ประการแรกการมีสว่ นรว่ มกับสังคมผานตัวผลิตภัณฑ์ ที่เราผลิต ซึ่งก็คือรถยนต์ มีคนประมาณ 20% ทั่วโลกใช้รถยนต์เปน็ สว่ นหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ผมตั้งเป้าหมายการนำผลิตภัณฑ์ที่ดี ที่สุดในโลกให้แก่ลูกค้าด้วยราคาสมเหตุสมผลเพื่อ ที่จะได้มีลูกค้าได้รับความสะดวกและความพอใจจาก รถยนต์
ผมมีเป้าหมาย 4 อย่างหลักๆ สำหรับการผลิต รถยนต์ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความ ปลอดภัย คุณภาพและต้นทุน การจะทำให้ความฝันเป็นจริง เราต้องเพิ่มการ วิจัยและพัฒนาส่วนเรื่องคุณภาพ ถ้ามีชิ้นส่วนผิดพลาดแม้แต่ หนึ่ง
ในล้านสำหรับผู้บริโภคที่ใช้รถคันนั้น แปลว่าทุก อย่างผิดพลาด ด้วยจำนวนลูกค้าที่โตโยต้ามีในวันนี้ ผมตระหนักว่าเราต้องเพิ่มความรับผิดชอบกับคุณภาพ ของรถยนต์ที่เราผลิต
เมื่อพูดถึงต้นทุน เรามองหานวัตกรรมเพื่อลด ต้นทุน เช่น เราเน้นระบบผลิตชิ้นส่วนแทนที่จะผลิต ชิ้นเดียวเพื่อลดตน้ ทุนในขณะเดียวกันผมจะขจัดกิจกรรม ที่ไม่เพิ่มคุณค่าและเป็นภาระภายในองค์กรเรา ประการที่สองคือการมีส่วนร่วมกับประเทศและ ภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจอยู่โตโยตา ผลิตใน27ประเทศ และภูมิภาครวมถึงญี่ปุ่น และขายใน 160 ประเทศ การที่โตโยต้าได้เป็นประชากรที่ดีของชุมชนนั้น ๆ เป็น สิ่งจำเป็น เรามีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเสมอมาและ จะทำต่อไป เราทำกิจกรรมส่งเสริมหลายประเภท เช่น ช่วยเรื่องศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อีกทั้งเรายังสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมอาสาสมัคร ผมจะขอกล่าวถึงสิ่งที่จะทำโดยเร่งด่วนเพื่อบรรลุ เป้าหมายวิสัยทัศน์ดังกล่าว เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านเรา เติบโตด้วยอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นเราต้อง ทบทวนการขนส่งใหม่อีกครั้ง การทบทวนปรัชญาของ การผลิตคือ 1.เสริมกระบวนการและระบบงานใน ทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายบริการ 2.ทุ่มเทพัฒนาทรัพยากรบุคคล การทบทวนการ ขนส่งหมายถึงตรวจสอบและเช็ควงจรซัพพลาย ระบุปัญหาและจุดอ่อนแล้วก็หาวิธีจัดการ ดังนั้นใน การกำหนดรากฐานไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดไป พักหนึ่ง สิ่งสำคัญคือรวมพื้นฐานที่มีอยู่และเติบโตไป ในขณะเดียวกัน
ประการที่สอง เราต้องการทำให้แน่ใจว่าพนักงาน ทุกคนผ่านกระบวนการเปลี่ยนความคิดและรวดเร็ว ในเวลาที่เราเติบโต เรามักมองไม่เห็นปัญหาเฉพาะ หน้า เราตอ้งรู้ว่าขีดจำกัดและความเป็นไปได้อยู่ตรง ไหน ต้องประเมินตนเองเพื่อให้ทราบว่าเราทำอะไร ได้และไม่ได้และควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนอะไร ผม เชื่อว่าการเปลี่ยนแนวคิดเช่นนี้จะหลีกเลี่ยงความเหลิง หรือพอใจในสถานะปัจจุบันและไม่คิดเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผมเคยเป็นผู้จัดการโรงงาน ผมมักพูด กับลูกน้องว่าให้ทำงานด้วยความสนุกสนาน ร่าเริงและ มีพลังจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำเป็นสิ่งสำคัญ ความร่าเริง หมายถึงทำภารกิจด้วยการคิดเชิงบวก ความเบิกบาน สนุกสนานหมายถึงริเริ่มสร้างสรรค์และทำอย่างมี พลังคือทำให้ดีให้ไว ผมต้องการสร้างสภาพแวดล้อม ที่พนักงานรวมถึงผู้ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นจะทำงาน ได้อย่างสนุกสนาน ร่าเริงและมีพลัง
ผมขอพูดถึงโครงการทั่วโลกสำหรับโตโยต้า เพื่อการก้าวไปข้างหน้า ในญี่ปุ่น เรากำลังเตรียมทำ แบรนด์ใหม่ ในปลายเดือนสิงหาคมนี้เราเปิดตัว แบรนด์เลกซัสและหวังจะตอบสนองความต้องการของ คนที่ต้องการรถหรูและลูกค้าที่ระบุ
เจาะจงรถที่ซื้อ เราต้องการให้แบรนด์นี้เป็นแบนด์หรูระดับโลก ใน เดือนกันยายน โรงงานใหม่จะเริ่มผลิตในคิวชู ในเดือน ตุลาคมจะมี Kanto Auto Works ในอิวาตะ ถึงตอน นั้นกำลังการผลิตในประเทศจะมี 3.8 ล้านคัน ในปนี ี้เราจะเริ่มการผลิตในโรงงานใหมน่ อกประเทศ ญี่ปุ่น โรงงานร่วมทุนกับ PSA Peugot Citroen มี อยู่ที่สาธารณรัฐเช็กเริ่มผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ และ โรงงานในโปแลนด์ที่ร่วมทุนกับ Toyota Industries Corporation จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคมและ ยังมีโรงงานแห่งที่สออง Tianjin FAW Toyota Motors ด้วย ในสิ้นปีนี้ เราจะเริ่มการผลิตในรุ่น Prius ใน ประเทศจีนเพื่อขายในท้องถิ่น และในปีหน้า เราจะ เริ่มผลิตที่กวางเจา ประเทศจีนและรัฐเท็กซัสในสหรัฐ และโรงงานในเคนตั๊กกี้ สหรัฐฯ เราจะใช้ผลิตรุ่น คัมรี่ ไฮบริด ในปี 2007 จะมีโรงงานใหม่ที่ประเทศ ไทยและยังเริ่มการผลิตเพื่อขายในประเทศรัสเซีย ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เราเริ่มการ ผลิตรุ่น IMV series ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย ปีนี้จะ เริ่มการผลิตในอาร์เจนติน่าและแอฟริกาใต้ ยอดขาย ของรุ่นนี้คงที่อย่างมาก การผลิต IMV ทั่วโลกในปี 2006 จะมากกว่าที่วางแผนตอนแรกไว้ที่ 500,000 คัน คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 700,000 คัน
โตโยต้าเรามีเป้าหมายขายรถไฮบริดทั่วโลก 1 ล้านคัน ปีหน้าจะเปิดตัวรุ่น GS hybrid และในอเมริกา คัมรี่ ไฮบริดจะเปิดตัวด้วยเช่นกัน ในปีที่แล้ว เราเปิด ตัว VDIM ในตระกูล Crown Majesta โดย VDIM คือระบบควบคุมให้รถอยู่ในตำแหน่งเดิม อีกทั้งจะมี VDIM ตัวใหม่ที่ใส่ฟังก์ชันพวงมาลัยแอ็กทีฟในเลกซัส GS อีกทั้งมีถุงลมนิรภัยใหม่ใส่ใน IS ด้วย

แนวคิดในการดำเนินชีวิต

จากประวัติของคัตสึอากิ วาตานาเบะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะทำให้สำเร็จและได้กลับมาทบทวนงานที่ทำเสร็จอีกครั้งแล้วเมื่อมีเวลาว่าจะมานั่งทบทวนงานที่ทำเสร็จตั้งแต่เริ่มทำProjectจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของProjectจากบุคคลธรรมดาก้าวหน้าในการทำงานของบริษัทจนกลายเป็นCEOที่ทุกองค์กรอยากได้มาร่วใงานด้วย

แนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

-เมื่อเริ่มต้นทำงานจงทำงานให้เสร็จ

-เมื่อทำงานเสร็จแล้วจงกลับมาตรวจทานงานให้เรียบร้อย

-เมื่อมีเวลาว่างจงกลับมาตรวจทานงานทั้งหมด พร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรเป็นสิ่งต่อไป

- ฯลฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 105 คน กำลังออนไลน์