บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต

บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต

นางปวีณา หงสกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นางปวีณา หงสกุล

 

        นางปวีณาเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 บิดา คือ น.อ.(พิเศษ) เพิ่ม หงสกุลและมารดา คือ นางเกยูร หงสกุล มีพี่น้องรวม 6 คนคือ 1.นางดนยา หงสกุล 2.นางอาภัสรา หงสกุล3.นางธนัดดา หงสกุล 4.นางปวีณา หงสกุล5.นายฉมาดล หงสกุล6.นายเอกภาพ หงสกุลและมีบุตร 1 คน คือ นายษุภมน หงสกุล หุตะสิงห

ความประทับใจที่เห็นท่านเป็นต้นแบบคือ

     นางปวีณาเคยได้นำของมามาแจกวันเด็นที่โรงเรียนข้าพเจ้าตอนอยู่ป.ต้นนางได้นำของมาแจกมากมากทั้งขนมของเล่นจึงทำให้ข้าพเจ้าชอบนางและข้าพเจ้าไดชื่นชอบการที่นางได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งมูลนิธิปวีณาหงสกุลขึ้นมาเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)เพื่อนให้เด็กและสตรีมีผลประโยชน์มากขึนนางได้ผลักดันแก้ไขกฎหมายที่สำคัญสู่สภาผู้แทนราษฎรเช่นผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ผลักดันพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็กนางได้ทำหน้าที่ดีมาตลอดจึงเป็นบุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าและมีอีกหลายคนที่อยากจะเป็นเหมือนนางอยากจะทำความดีเหมือนนางท่านนี้จึงมีคนสนับสนุนการทำงานของมากไม่เพียงแต่ผู้หญิงที่ชื่อชอบนางแต่ยังมีผู้ชายหลายคนเหมือนกันที่ชอบในสิ่งที่นางได้ช่วยเหลือสังคมและชื่นชอบความคิดของนางที่จัดตั้งองกรไรต่าง ๆ มากมายด้วยเหตุนี้ที่ข้าพเจ้าประทับใจนางปีวณา หงสกุลอย่ามมากจึงถือเอานางเป็นแบบอย่างในการเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต

เสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ

    นางปวีณา หงสกุลเป็นบุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าไม่ว่าด้านการเรื่อนการศึกษาด้านการทำงานนางของนางที่เป็นที่โดดเด่นที่ทำให้ข้าพเจ้าชอบนางจบการศึกษาสถาบันสำเร็จปริญญาโท 2 สถาบัน คือ

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษา BachelorOfCommerceBlissCollege เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเคนยอน เร เมธอดิสต์ เกิร์ล สกูล ปีนัง มาเลเซีย ( KenyonRaeMethodistGirlsSchool )
สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยพระปกเกล้ารุ่น 1 นางถือว่าเป็นคนเกงมากเลยทีเดียว

ในด้านประวัติการทำงานของนางปวีณา หงสกุลนางไดช่วยเหลือสัคงมากมายทำงานเพื่อสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นในด้านต่าง  ๆ เช่นในปัจจุบันประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์)ในพ.ศ. 2518-2528 นางได้เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าวพ.ศ. 2529-2535 นางเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดใหญ่ โรงแรม โซฟิเทล หัวหินพ.ศ. 2531-2549 นางลาออกแล้วได้เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 6 สมัยในพ.ศ. 2535-2536 นางปวีณา หงสกุลเป็นประธานชมรมรัฐสภาสตรีไทยคนแรก (ประธานชมรม ส.ส. หญิง-วุฒิสภาหญิง)พ.ศ. 2538-2539 นางได้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพ.ศ. 2538-2540 นางได้ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดและประสานการปฏิบัติงานเยาวชนสตรีภาครัฐและเอกชนสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2539-2541 นางเป็นประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2541 นางได้เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2542 สภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2541-2542 นางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2542-2543 นางเป็นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพ.ศ. 2542-2543 นางเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กำกับดูแลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)พ.ศ. 2546-2547 นางปวีณาได้เป็นเลขาธิการพรรคชาติพัฒนาในพ.ศ. 2548-2549 นางได้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนางได้ทำงานให้สังคมมากมายในปัจจุบันนางยังคนเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อประเทศจึงทำให้นางออกข่าวคุ้มครองเด็กและสตรีเป็นประจำและทำให้คนชื่นชอบในตัวนางมากขขึ้นนางไม่กลัวอะไรนางเดินหน้าเพื่อความถูกต้องและด้วยเหตุนี้จงทำให้นางปวีณา หงสกุลได้รับรางวันมากมายอธิเช่น

รางวัลเกียรติยศที่นางได้รับ

-"นักการเมืองหญิงที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด" จาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่สุดแห่งปี" ประจำปี 2553 โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ นางปวีณา หงสกุลได้รับการโหวดให้เป็น นักการเมืองหญิงที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด อันดับ 1 ด้วยผลคะแนน 70.13%  "นักการเมืองหญิงที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด" จาก สวนดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นใหัวข้อ "ที่สุดแห่งปี" ประจำปี 2550 โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ นางปวีณา หงสกุลได้รับการโหวดให้เป็น นักการเมืองหญิงที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด อันดับ 1ด้วยผลคะแนน 66.25%

-รางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ปี 2550

-ด้รับเข็มพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” พ.ศ. 2547 จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- คณะกรรมการจัดงาน สตรีดีเด่นแห่งปี ได้มอบรางวัล “สตรีดีเด่นตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2545” สาขาเพื่อสิทธิเด็กและสตรีให้ “ นางปวีณา หงสกุล”

-ได้รับเครื่องหมายเกียรติยศ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543

-ได้รับประกาศเกียรติคุณให้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. จากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พ.ศ. 2543

-ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกนักโดดร่มกองทัพบก พ.ศ. 2543

-ผลการสำรวจความเห็นสาธารณะจากธรรมศาสตร์โพล เมื่อ ธันวาคม 2542 ได้รับเลือกเป็น “นักการเมืองเลือดใหม่ยอดนิยมอันดับ 1”

-ด้รับรางวัล “ยอดหญิง” ปี 2542 จากสมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

-ได้รับเกียรติเป็นนักบินกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ พ.ศ. 2542

-ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนรัฐสภา เลือกให้เป็น “ดาวเด่นในสภาปี 2541”

-ได้รับการยกย่องเป็นสตรีดีเด่นประจำปี 2541 จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีตลอดมา

-ได้รับรางวัลนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ พ.ศ. 2536

-ด้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้สนับสนุนกิจการของกองทัพอากาศมาด้วยดี

ไม่เพียงรางวัลเท่านี้ที่นางได้นางยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาประมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)-เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)เป็นต้นนางถือว่าเป็นคนดีเป็นบุคคลต้นแบบที่น่าเอาตามแบบอย่างมากเลยที่เดียว

เสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นางปวีณา หงสกุลทำเพื่อสังคมมากมายโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นเด็นและสตรีมีผลประโชยน์สิธิเสรีภาพมากขึ้นด้วยเหตุนี้ที่นางปวีณาทำมาทุกอย่างเราควรจดจำสิ่งที่นางทำและประติบัติตามและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำความดีเหมือนที่นางทำไม่ส่งเสริมบุคคลที่กระทำผิดไม่รังแกเด็กและสตีรที่อ่อนกว่าเรา ค่อยดูข่าวสารเยอะ ๆ เพื่อนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากภัยอัตรายต่าง ๆ ของสังคมสมัยนี้ที่น่ากลัวและโหดร้ายมากขึ้นทุกวันเราควรรวมกันส่งเสริมคนดีเพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุคคลต้นแบบปวีณา หงสกุล

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์