หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


ความเเตกต่างของศาสนา เชื้อชาติ เเละวัฒนธรรม
 


ความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในความคิดของข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าคิดว่าในปัจจุปันจะเห็นได้ว่าสังคมโลกในปัจจุปันมีหลากหลายมากขึ้น สังคมเดียวอาจจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมก็มีในปัจจุปันมากมาย อาทิ ในชุมชนของข้าพเจ้า ชุมชนไทยรามัญที่มีประชากรมากมายมีคนหลากหลายศาสนาเช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น ความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่น ชาวไทย ชาวมอญ ชาวจีน เป็นต้น ในชุมชนของข้าพเจ้าจากที่ข้าพเจ้าสังเกตก็จะเห็นได้ว่ามีความเเตกต่างกันมากเเต่ข้าพเจ้ามองว่าความเเตกต่างความหลากหลายในชุมชนของข้าพเจ้ากลับไม่มีผลขัดเเย้งอะไรกันเลย ถ้ามีก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่า เพราะเกิดจากค่านิยมที่ไม่เหมือนกันความคิดเห็นที่เเตกต่างกันบ้าง ชาวไทยกับชาวมอญถือเป็นคนล่ะสังคมเเต่ในชุมชนของข้าพเจ้ากลับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเสียอีก อย่างตัวข้าพเจ้ามีเชื้อชาติมอญเล็กน้อยเเต่ข้าพเจ้าไม่เห็นจะมีปัญหากับการดำเนินชีวิตการเข้าร่วมกับสังคมทั่วไปอย่างไร ส่วนความขัดเเย้งนั้นก็เกิดขึ้นจากสังคมชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ ศาสนา ค่านิยม เเละวัฒนธรรมอยู่เเล้ว เพราะเกิดจากคนเรายึดเเต่หลักการดำเนินชีวิตของตัวเองหลักที่เรานับถือรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่เเล้ว ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเเปลง ปรับ หรือแก้ไขก็อาจจะเป็นได้ยาก เรามาอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายเราก็ต้องยอมรับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ปรับช่วยกันเพื่อจะให้สังคมโลกสังคมเมืองได้อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานที่มีความเเตกต่างกันมากหรือเเตกต่างกันเล็กน้อยก็ตาม


ถ้าสังคมโลกใบนี้อยู่กันอย่างต่างคนต่างอยู่ ต่างไม่สนใจกัน เเบ่งเเยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ยึดถือเเต่เเต่สิ่งที่ตัวเองคิดเป็นหลักยึดเเต่ค่านิยม จารีตวัฒนธรรมตัวเองเป็นหลักก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการอยู่กับคนในสังคมตามาได้ เช่น การเทลาะวิวาทกันทางเชื้อชาติชนชาติพันธ์เช่น การเทลาะกันการเหยียดสีผิวของชนชาติสีผิวดำกับชนชาติพันธ์สีผิวขาว ก็จะทำให้เกิดความขัดเเย้งกัน ประชาชนต่างฝ่ายเทลาะกัน ก่อให้เกิดผู้คนบาดเจ็บเเละเสียชีวิตได้ประชาชนที่อยู่ก็จะเดือดร้อน ไม่ปรองดองกันมีเเต่ปัญหาที่ตามมามากมาย สังคมไม่น่าอยู่ ไม่สงบ ส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมในเเต่ล่ะท้องถิ่นนั้นอาจมีผู้คนประชาการที่มีวัฒนธรรมที่เเตกต่างกันไปเสมอ เเต่เราต้องปรับตัวให้ได้เพื่อจะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้


ในปัจจุปันสังคมเมืองมีการเเข่งขันกันสูงจนกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ ผู้คนเห็นเเก่ตัว ต่างฝ่ายต่างไม่สนใจกัน ไม่เอื่อเผื่อกันเเละกันเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้ ก็เกิดเป็นปัญหาความขัดเเย้งต่อสังคมเมือง เเละจะทำให้การพัฒนาสังคมช้าลง ผิดกับสังคมชนบทที่มีความรักกัน ช่วยเหลือกัน เเบ่งปันกัน ค่อยดูเเลกันเป็นอย่างดี ทำให้สังคมน่าอยู่ มีความเป็นธิปไตยรับฟังปัญหาซึ่งกันเเละ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันเเละกัน ทำให้สังคมมีความสุข


แนวคิดความหลากหลายของคนในสังคม


                ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดจากจากการเข้ามารวมกันเป็นภูมิภาคดังนั้นย่อมเกิดปัญหาขึ้นมาได้ เช่น เรื่องของการนับถือศาสนาที่แต่ละประเทศต่างมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันทั้งทางด้านภาษาความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้คนในศาสนานั้น ๆ เคารพกราบไหว้ ดังนั้น เรื่องความแตกต่างทางศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในภูมิภาคนี้ได้ และไม่เพียงแต่เรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงเรื่องของการเมือง สังคม อีกด้วย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็สามารถเกิดความแตกต่างที่ทำไห้เกิดความขัดแย้งกันได้ดังเช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เกิดความขัดแย้งทางศาสนาที่มีความเลื่อมล้ำกัน


ข้าพเจ้าคิดว่าบนโลกใบนี้มีความหลากหลายมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกของเราไม่วาจะเป็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างๆที่มีกันมากมายบนโลกใบนี้ซึ่งจะมีทั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดจากสภาพสังคมค่านิยมที่มีความแตกต่างกันในสังคมโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาเป็นปัญหาความขัดแย้งกันในแต่ละสังคมโลกเราได้


 แต่ทีเห็นจะเด่นทีสุดคือความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สืบทอดกกันมาในแต่ละทีก็มีวัฒนธรรมทีแตกต่างกันไปวัฒนธรรมทีแตกต่างกันทําให้สังคมของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทําให้เกิดความขัดแย้งดานวัฒนธรรมอาจเป็นคําที่ไม่คุ้นหู สาหรับหลายๆคนเป็นคําที่ใช้ เรียกรวมๆของความตึงเครียด ความแตกร้าว ความเห็นไม่ตรงกันอันเกิดจากการพบกันของวัฒนธรรมทีมีความต่างกันหากการสร้ากลุ่มประชากรเป็นมาตรการหลักของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยปัจจุบันให้เกิดเป็น รูปร่างอาศัยเงือนไขหลักอย่างหนึ่งคือความเหมือนของวัฒนธรรมก็สามารถแยกกลุ่มประชากรสองกลุ่มไดโดยอัตโนมัติอาศัยความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจากประชากรแต่ละคนจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มทีตนเองอยู่ข้าไปในบุคลิกของตนเข้าไปไม่มากก็น้อยทําให้เป็น ธรรมดาทีจะทําให้กลุ่มประชากรทีต่างกันมีความคิดและการกระทําที่ต่างกันยิงเข้าสู่ยุคปัจจุบันทีมีการติดต่อระหว่างประเทศเป็นอย่างกว้างขวาง ประเทศยืดหยัดความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็เพิ่มขึ้นผลก็คือเกิดความขัดยังทางวัฒนธรรมอันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านั้นเอง


ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน


ข้าพเจ้าคิดว่าคนในสังคมทุกๆคนควรทำการศึกษาทำความเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆที่มีอยู่อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆให้ลึกซึงเสียก่อนก่อนที่จัดทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นไปละเมิดหรือขัดกับหลักต้องห้ามของศาสนาต่างๆที่นับถือแตกต่างกันไปนั้นเองและข้าพเจ้าคิดว่าคนในสังคมควรจะปรับ ยอมรับ ในสิ่งที่ที่คนอื่นมีไม่เหมือนเราไม่ควรยึดติดกับตัวเองค่านิยมของตัวเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งต่างๆที่คนอื่นเป็น เพราะเราเป็นสัตว์สังคมเดียวกันควรเข้าใจกัน ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งศาสนา แบ่งความเชื่อ หรือแบ่งค่านิยมและเอกลักษณ์ของกันและกัน เพราะเราต่างก็นับถือไม่เหมือนกันควรเข้าใจดีกว่า เพื่อจะให้สังคมโลกของพวกเราน่าอยู่ มีความสุข ไม่ขัดแย้งกัน ไม่เทลาะกัน ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกกัน แล้วโลกของเราจะน่าอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายของศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมด้านต่างๆ การที่เราอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเราควรปรับ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่เราไม่ทำเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข สงบ เเล้วเป็นบ้านเมืองสังคมที่น่าอยู่สืบต่อไป


ชื่อนาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ม 6/10 เลขที่ 1


แหล่งที่มา  https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์