บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต

บุคคลตัวอย่างที่เป็นแบบแผนการดำเดินชีวิต


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปสมเด็จย่า

      พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลตำรวจเอกหญิง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระนามเดิม: สังวาลย์ ตะละภัฏ; พระราชสมภพ: 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ณ จังหวัดนนทบุรี — สวรรคต: 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ณ กรุงเทพมหานคร) เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องต่างๆเช่นการช่วยเด็กให้ได้รับการศึกษาของถิ่นทุรกันดาน การพัฒนาผู้นำชาวเขา การพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน การอนุรักษ์และส่งเสริมศลิปะของชาวเขา การให้มีการรักษาสาธารณสุข.พระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า ทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่า "แม่ฟ้าหลวง"วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระอาการทรุดลง เนื่องด้วยมีพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และพระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน พระหทัย (หัวใจ) ทำงานไม่ปกติ ความดันพระโลหิตต่ำทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิต คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาความผิดปกติของระบบต่าง ๆ รวมทั้งการฟอกพระโลหิตด้วยเครื่องไตเทียมและกรองสารพิษซึ่งเกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะ แต่พระอาการคงอยู่ในภาวะวิกฤต จนกระทั่ง เวลา 21.17 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุ 94 พรรษา

ความประทับใจของข้าพเจ้าที่เห็นท่านเป็นต้นแบบ

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีทรงเรียนที่ท่านศึกษาที่ โรงเรียนศึกษานารี ได้ไม่นาน พระองค์ก็ได้ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยประทับอยู่บ้านคุณหวน หงสกุล วัดมหรรณพารามโรงเรียนเพื่อประชาชนสามัญแห่งแรก พระองค์ทรงถูกเข็มเย็บผ้าตำฝ่าพระหัตถ์ ต้องเข้ารับผ่าตัดกับพระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ)เมื่อปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช ตามคำชักชวนจากพระยาดำรงแพทยกุล หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อที่ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พร้อมกับนางสาวอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทเมื่อไปเรียนต่างประเทศจำเป็นที่จะมีนามสกุลในหนังสือเดินทาง เมื่อขณะนั้นยังไม่มีนามสกุล จึงจำเป็นต้องมีการหานามสกุลให้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงได้ใช้นามสกุลของข้าราชบริพารที่มีนามสกุลคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้ากรมของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ คือ ขุนสงขลานครินทร์ (หลี ตะละภัฎ)สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงมีพระนามในหนังสือเดินทางว่า นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้คำนำนามสตรี พ.ศ. 2460)ไม่ใช้เพียงเท่านี้ที่ท่านเก่งและท่านทรงยังเก่งในเรื่องต่างๆและมีการช่วยเหลือสิ่งต่างๆเช่นการช่วยเด็กในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาให้มีความรู้ มีความสามารถ รู้จักการจัดระเบียบของตนเอง ข้าพเจ้ามีความประทับใจมากเพราะเด็กในถิ่นทุรกันดารไม่เคยมีใครไปช่วยเหลือหรือให้ความสำคัญ แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีกลับให้ความสำคัญกับเด็กชาวเขาเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการศึกษาเพราะยังไงเด็กชาวเขาพวกนี้ก็คือคนไทย. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีทรงเป็นหวงคนไทยของเราให้อยู่ดีกินดีโดยได้เสนอแนวทางต่างๆในกับชาวเขาเพื่อให้นำไปปฏิบัตตาม พระองค์ทรงช่วยให้ชาวเขาเหล่านี้ได้รับการรักษาในการรักษาสาธารสุข พนะองค์ทรงไม่เหนื่อยเพื่อให้ประชาชนมีความสุขจึงยอมเหนื่ิยเพื่อหาวิธีในการการทำให้คนอื่นสามสารถเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ และพระองค์ยังช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมในการหารายได้ให้กับแม่บ้านของชาวเขา เช่นการทอผ้าไหมมีการเสด็จไปเยียมชาวเขาเพื่อสาธินการสารผ้าไหมหรือการสารพวกของที่มีในชุมชน. ข้าพเจ้าจึงมีความประทับใจในตัวทานมากเพราะทานได้ทุ้มเทให้กับชาวไทยตั้งมากมาย เพื่อไม่ไห้ชาวไทยน้อยหน้าประเทศต่างๆ การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีทรงให้ความสำคัญกับชาวเขาทำให้พระองค์เป็นที่รุ้จักของคนทั่วไปและทำให้ประชาชนทรงรักมากยิ่งขึ้น

เสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคล

ท่านทรงได้คิดแนวทางต่างๆเช่นเศรฐกิจพอเพียงให้ในหลวงและได้ลองให้ชาวเขาลองทำลองปลูกแบบพอเพียง พระองค์ทรงให้ชาวเขาเปลี่ยนการเพราะปลูกจากการปลูกฝิ่นเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชแทนเพื่อให้รายได้มากกว่าเดิมพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเริ่มและปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณ และความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การพยาบาล การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิต พระราชกรณียกิจเหล่านี้ยังปรากฏผลสืบเนื่องและมีพัฒนาการมาเป็นลำดับสืบมา โดยเฉพาะด้านการพยาบาลนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระเกียรติสูงสุดของวิชาชีพการพยาบาลไทยท่านส่งเสริมงานหลาย ๆ ด้านทำให้ประเทศไทยเก้าหน้าและมีต่างประเทศมาศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพรหลาย 

แนวทางในการปรับใช้ในชีวิตของข้าพเจ้า

คือข้าพเจ้านำความพอเพียงไปใช้เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่าพอเพียงเพื่อทำให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียดใครมีน้อยใช้น้อยมีมากก้อดออมไว้ไม่รุนรากใครไม่ขโมยของใครมีความสื่สสัตย์มานะขยันอดทนต่อการทำงานมีระเบียบวินัยไม่คิดแต่สิ่งไม่ดีการอยู้อย่างมีความสุขที่ข้าพเจ้าคิดและนำมาเป็นแนวทางคือการช่วยเหลือผู้อื่นและได้นำหลักการปลูกบ้านภายในบริเวณบ้านที่เราปลูกควรแบ่งสัดสวน30:30:30:10 คือบ่อน้ำเลี้ยงปลา และ ปลูกผักพืชพันธ์ต่างๆ. และการเลี้ยงสัตร์ อีกอย่างคือที่อยู่อาศัยมาเป็นแนวทางในการสร้าสิ่งต่างๆเพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าให้อยู่อย่างมีความสุขสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีทรงมีพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และพระเมตตาคุณ ต่อชาวไทยที่อยู่ชายแดนห่างไกลความเจริญ โดยเฉพาะทางสุขภาพและอนามัย ทรงตั้งหน่วยแพทย์อาสาฯ พอ.สว. มูลนิธิตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนประถมศึกษาชายแดน โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์กับทุนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาจนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านจึงเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าอยากนำท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปสมเด็จย่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 107 คน กำลังออนไลน์