ม.หัวเฉียวฯ รับนักศึกษาพยาบาล

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษาใหม่  2552 
หลักสูตรที่เปิดรับ   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่


          คุณวุฒิที่เหมาะสม
          1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล    มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
          2.มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          3.มีประสบการณ์การปฏิบัติพยาบาลอย่างน้อย  1  ปีหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย


          โอกาสความก้าวหน้าหลังสำเร็จการศึกษา
          ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรสามารถเจริญก้าวหน้าทางการปฏิบัติพยาบาลและทางวิชาการพยาบาลภายใต้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองตามบันไดวิชาชีพของหน่วยงานได้        รวมทั้งสามารถสอบวุฒิบัตรเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  (Advanced Practice Nurse)  ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดได้    นอกจากนี้  ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน

          เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สนใจติดต่อ  :  อ.ดร.  กนกพร   นทีธนสมบัติ     โทร. 081-6198139

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

          จุดเน้นของหลักสูตร
          หลักสูตรผลิตพยาบาลนักวิชาการและนักวิชาชีพผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  (Advanced  practice  nursing)  ที่มีความสามารถทั้งการรักษาเชิงเวชปฏิบัติและการบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมให้แก่บุคคล  ครอบครัวและกลุ่มคนในชุมชนบนข้อมูลเชิงประจักษ์  (Evidence  based)  การทำวิจัยและการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

          รูปแบบการเรียนการสอน
          มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบผู้ใหญ่  (Adult  education)  ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการคิด  การวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากการบรรยาย  อภิปราย  สร้างแผนผังความคิดรวบยอด  วิเคราะห์กรณีศึกษา  สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม  ฝึกปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล  ศึกษาดูงานในโรงพยาบาล  ชุมชน  สถานประกอบการ  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาจนเกิดความชำนาญทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  พัฒนาความรู้ใหม่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนด้วยการทำวิจัยและใช้ผลงานวิจัย

          ลักษณะทั่วไปของอาชีพที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร
          พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  (ศูนย์สุขภาพชุมชน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงเรียน  สถานประกอบการ  หน่วยงานด้านสาธารณสุข)  และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

          คุณวุฒิที่เหมาะสม
          1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล    มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
          2.มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          3.มีประสบการณ์การปฏิบัติพยาบาลอย่างน้อย  1  ปีหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

          แนวทางการประกอบอาชีพ
          ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้จบหลักสูตรสามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  (ศูนย์สุขภาพชุมชน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงเรียน  สถานประกอบการ  หน่วยงานด้านสาธารณสุข)   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   รวมทั้งสามารถสอบวุฒิบัตรเป็นผู้ชำนาญการพยาบาล  (Advanced  practitioner  nurse)  “สาขาการพยาบาลชุมชน”  ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดได้

          โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรสามารถก้าวหน้าทางการปฏิบัติพยาบาลและทางวิชาการพยาบาลภายใต้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองตามบันไดวิชาชีพของหน่วยงานได้  นอกจากนี้  ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน

          ข้อมูลติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วนิดา  ดุรงค์ฤทธิ์ชัย (ประธานหลักสูตร)
          กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
          02-3126300 ต่อ 1234   มือถือ 081- 6944805
          E- mail:  catvanida04@ yahoo.com

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. หทัยชนก   บัวเจริญ (เลขานุการหลักสูตร)
          กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
          02-3126300 ต่อ 1234   มือถือ 086 - 7689288
          E- mail:  catvanida04@ yahoo.com


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskoo! www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์