รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย     สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางสาวไพรินทร์  พินิจ       

ชื่อสถาบันที่สังกัด   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์     2558        

 บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนคณิตศาสตร์    เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์     เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (3)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์     เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 24 คน   ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  (1)  แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง ความคล้าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 15  แผน   (2)  ชุดการเรียนคณิตศาสตร์   เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 4 ชุด  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ความคล้าย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ   และ  (4)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์    วิเคราะห์ผลโดยใช้  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และ การทดสอบทีแบบกลุ่มสัมพันธ์  (Dependent Samples t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

         1.  ชุดการเรียนคณิตศาสตร์    เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 78.23/76.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 

          2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์      เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนคณิตศาสตร์    เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่า .72.01  หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์    เรื่อง ความคล้าย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์