บุคคลตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 )

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักร าช ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาวิชาต่างๆสำหรับพระราชกุมารครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี เช่น วิชาด้านรัฐศาสตร์ ราชประเพณี ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และยังได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น นางแอนนา เลียวโนเวนส์ หมอจันดเล นายแปตเตอร์สัน นอกจากนี้ สมเด็จบรมชนกนาถ ยังได้ทร งสั่งสอนอบรมด้วยพระองค์เอง ทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมขุนพินิตประชานาถ ทรงกำกับราชการกรมทหารมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมทหารบกวังหน้า เมื่อพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ทรงได้รับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ มีพระชนมพรรษา ๑๕ พรรษากับ ๑๐ วัน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุน นาค)ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจนทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ จึงทรงพระราชอำนาจสมบูรณ์ในการรับพระราชภาระทั้งปวงในการบริหารราชการแผ่นดิน

          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัตินานถึง ๔๒ ปีตลอดช่วงเวลาที่ครองราชย์นับเป็นยุคสมัยแห่งการปฏิรูปใ นทุกด้าน ทั้งในส่วนที่สืบสานพระบรมราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงพระราชดำริขึ้นใหม่ในรัชสมัย

พระบรมราชาภิเษก
         การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพุทธศักราช ๒๔๑๑ ...มีพระราชโองการดำรัสสั่งแก่พระมหาราชครูผู้ใหญ่ว่าพรรณพฤกษชลธีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วพระราชอาณาเขตพระนคร ซึ่งแสวงหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิด

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติมีพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครตามราชประเพณี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑
เสด็จประพาสสิงคโปร์ในพ.ศ. ๒๔๑๑พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต่างประเทศเป็นครั้งแรกเสด็จพระราชดำเนินออกจากกรุงเทพฯโดยชลมารคโดยเรือพิทยัมรณยุทธไปเมืองสิงคโปร์อังกฤษ เมืองปเตเวีย (ปัตตาเวีย) และเมืองสมารัง ของฮอลันดา ออกจากท่าราชวรดิษฐ์

เสด็จประพาสอินเดียใน พ.ศ. ๒๔๑๔ เสด็จประพาสอินเดียในปกครองของอังกฤษเรือพระที่นั่งบางกอกออกจากท่าราชวรดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม แวะเมืองสิงคโปร์ ปีนัง มระแมน ร่างกุ้งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระนครในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๔ รวมเวลาเสด็จประพาสอินเดีย ๙๒ วัน

เสด็จประพาสยุโรปต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๔๐ และพุทธศักราช ๒๔๕๐ ได้เสด็จประพาสทวีปยุโรป ๒ คราว เพื่อทรงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางพระราชไมตรีกับมหาอำนาจตะวันตกและปัญหาคนในบังคับต่างชาติ รวมทั้งทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักต่างๆในยุโรป และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศิลปวิทยาการและกิจการบ้านเมืองของประเทศนั้นๆ

เสด็จประพาสต้นในร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) และ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประ พาสต้น คือ เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างสามัญ ไม่แสดงพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงตรวจตราการปกครองของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทอด พระเนตรความเป็นอยู่ของพสกนิกรด้วยพระองค์เองและยังเป็นการสำราญพระราชอิริยาบถเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยตามที่แพทย์หลวงถวายคำแนะนำ

พระราชดำริใหม่
เลิกประเพณีหมอบคลาน
          ในวันพระราชพิธีราชาภิเษก (พ.ศ. ๒๔๑๖) เมื่อเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หลังจากเเสนาบดีทูลเกล้าฯถวาย ราชสมบัติตามประเพณีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศเลิกประเพณีหมอบคลานเปลี่ยนเป็นยืนเฝ้าืทูลละอองธุลีพระบาทและถวายความเคารพโดยการถวายคำนับและยกเลิกระเบียบการเข้าเฝ้าอย่างเก่าที่ใช้มาแต่ก่อน

เลิกตำแหน่งวังหน้า สถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ในพุทธศักราช ๒๔๒๘ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคต ทรงพระราชดำริว่า ตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเปลี่ ยนแปลงมาหลายชั้น และได้บังเกิดความยุ่งยากระหว่างวังหลังกับวังหน้ามาแต่โบราณกาลเกือบทุกสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยุบเลิก ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดฯให้ตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นแทน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช กุมาร พระองค์แรก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๒๙

ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ พระชนมายุ ๑๖ ปี ๖ เดือน ๗ วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนขณะยังเสด็จประทับศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

 

ป้องกันพระราชอาณาเขต
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกกรมยุทธนาธิการขึ้นเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ เมื่อจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมใหม่ ได้นำกาีรบังคับบัญชาไ ปรวมขึ้นกับกระทรวงกลาโหม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ย้ายที่ว่าการกระทรวงจากศาลายุทธนาธิการ คือ อาึคารที่ทำการกระทรวงกลาโหมทุกวันนี้ ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงสุดไปเมื่อนั้น

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างป้อมปราการทางทะเลที่ตำบลแหลมฟ้าฝ่า ปากน้ำเจ้าพระยาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทรงติดตา มความก้าวหน้า เมื่อแล้วเสร็จพระราชทานนามว่า ป้อมจุลจอมเกล้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดหาเรือที่เป็นกำลังรบในการป้องกันทาง ทะเล เช่น เรือมกุฎราชกุมาร เรือสุครีพครองเมือง เรือพาลีรั้งทวีป เรือหาญหักศัตรู ฯลฯ

ความประทับใจของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้ามีความประทับใจหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระจูลลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและพระองค์ก็มีความคิดในการพัฒนาประเทศไทยสมัยก่อนให้มีความเจริญรุ้งเรืองเป็นอย่างมากและก็ประสบความสำเร็จ และการเลิกทาสในสมัยนั้นก็ทำให้ประชาชนที่ความเป็นอิสระในชีวิตและพระองค์ทรงมีความพยายามที่จะรักษาดินแดนประเทศไทยให้คง พัฒนาคนไทยสมัยนั้นให้ดียิ่งขึ้นและทรงมีความห่วงพระทัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย จึงทำให้ประชาชนรักพระมหากษัตริย์องค์นี้มาก ข้าพเจ้าจึงนำความคิดให้ด้านความไม่ย่อท้อและความพากเพียนของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าและความคิดที่จะพัฒนาในด้านต่างของข้าพเจ้า

                                               

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์