หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปความหลากหลายสังคม

       ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่งในความคิดของข้าพเจ้าคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ การให้ความเครพซึ่งกันและกัน การไม่เบียดเบียนคนอื่น การอยู่ร่วมอย่างสันติภาพคือการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช่น ต่างศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คนเราถึงจะต่างศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่สร้างความเดื่อนร้อนให้ใครการที่นับถือต่างศาสนาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่เหมือนตอนที่ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมยังสามารถช่วยกันเพื่อให้ผ่านไปได้ถึงจะต่างศาสนาเชื่อชาติยังไงก็เป็นคนประเทศเดียวกันข้าพเจ้าคิดว่าการที่เราต่างกันที่ที่ศาสนาแต่เราก็ไม่แตกแยกกันเพราะเรามีความรักความสามัคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้อยู่ด้วยวยกันอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นับถือสิ่งเดียวกันก็ตาม แต่เราเป็นคนเหมือนกันเรามีความรักที่จะสามารถช่วยกันในหลายๆเรื่องได้แต่ก็ยังมีบางสังคมที่แบ่งแยกโดยวัฒนธรรม เช่นการแบ่งแยกชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุดจะถือเป็นกลุ่มชนชั้นที่อยู่นอกระบบสังคมคนที่อยู่ศาสนาเดียวกันแต่ถูกสังคสกับสมาชิกส่วนใหญ่จนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคม เป็นคนที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอำนาจ และไม่มีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอื่นเกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ กลุ่มศาสนาที่อยู่ห่างไกลส่วนใหญ่ เช่น ชาวเขา มักจะถูกตัดขาดจากสังคมพื้นราบโดยไม่ได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอจากคนพื้นราบในบางส่วนในการสือสารในบางสว่นอาจสือสารกันในทางความหมายที่ผิดไม่เหมือนกันเพราะจากการที่ขาดการสือสารหรือสือสารในทางที่ไม่เหมือนกัน ในการที่เข้าใจไม่เหมือนกันอาจทดให้มีการที่ทำให้ทะเลาะกันได้จากการเข้าใจผิดศาสนาทุกศาสนา จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ มีหลักธรรมคำสั่งสอนที่มุ่งให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมเป็นและเหตุผลและความศรัทธาในความถูกต้อง มีพิธีกรรมและเครื่องหมายที่บงบอกถึงความถูกต้องของความเป็นศาสนานั้นๆ คนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนบทบาทใดจะต้องยึดหลักธรรมในดารดำรงชีวิตเพราะธรรมหลักคำสอนจะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆอีกทั้งยังจะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับคนไทยแล้ว ศาสนาเป็นสถาบันสำคัญของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธ เป็นศาสนาสำคัญปนะจำชาติและเปิดโอกาสให้คนอื่นนับถือศาสนาต่างๆได้โดนอิสระ. มีทั้งศาสนาคริสต์ อิสลาม เป็นต้น แต่ศาสนาพุทธเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงหยึดหลักธรรมมามาเป็นพื้นฐานของชีวิตเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศนอกจากศาสนาพุทธแล้วยังสามารถนำศาสนาอื่นมาผสมเข้าด้วยกันได้ ยอมรับการแต่งงานขอวต่างศาสนา ไม่ได้เแ็นอุปสรรค์ของการอยู่มด้วยกันศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ สามารถจูงใจคนไว้ได้อย่างมั่นคง. คนเราจะนำศาสนาที่คนนับถือไปปฏิบัติหรือบอกกล่าวในที่ไหม่ๆ. ศาสนาไม่ใช่ของที่อยู่กับที่แต่จะอยู่ในที่ๆมีคนนับถือ. ศาสนาที่หลักๆแล้วนำมาปฏิบัติคือ. ทำความด ีละเว่นความชั่ว. เป็กหลักธรรมคำสั่งสอนของทุกศาสนาที่สอนให้ทำแต่ความดี เช่น การถือศิส การไม่เบียดเบียนคนอื่น การไม่ฆ่าสัตร์ตัดชีวิตการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง. ทุกๆศาสนาสอนให้คนเราหัดพึ่งตนเองหัดอยู่ให้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุขที่สุด เพื่ิอในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพื่อไม่เป็นที่เดือนร้อนของคนอื่นความยุติธรรม ความเสมอภาคกัน คำสอนของศาสนาจะเน้นสอนในเรื่องพวกนี้เพราะทุกเรื่องจะสอนให้คนอยุ่ร่วมกันิย่างสันติ ชาติตระกูลไม่ได้เป็นเครืีองกำหนดความแตกต่างของคน คนทีเกิดมาเท่าเที่ยมกันหมด. ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ก็ตามการเสียสระทุกๆศาสนาได้สอนให้ทุกคนมีความเสียสระในสิ่งที่ตนทำได้ สอนให้คนมีความเมตตา ไม่ใช่หวังแต่ผลตอบแทนอย่างเดียวมีความอุตสาหะ. ความพยายามทึกๆๆศาสนาสอนให้มีเพียร มีความอดทนและมีความพยายามที่จะช่วยให้ตนดำลังอยู่ในสังคมอน่างมีความสุขความรักทุกๆศาสนาสอนให้ทุกตนมีความรักความเมตตาเพราะคนเราจะอยู่ในสังคมได้ต้องมีความรักเป็นที่ตั้งเพราะถ้าคนเราขาดความรักก้ตะเกิดการไม่เข้าใจกันความมีคุณธรรมอดทน อดกลั่น ทุกๆคนต้องมีความอดทนเพื่อที่จะประสบณ์ความสำเร็จได้ เพราะอดทนคือสิ่งสำคัญในการอยู่ในสังคมการเคารพพีอแม่ทุกศาสนาสอนให้เรามีความกญญูตต่อพ่อแม่ของตนเพราะแม่พ่อสำคัญที่สุดเราควรยกย่องพ่อแม่ไปในทางที่ดีไม่ว่ากล่าวท่านการไม่แบ่งชั้นวรรณะเพราะคนเราเกิดมาเท่าเที่ยมกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครเราจึงไม่ควรดูถูกใครการไม่ยุ่งเกียวอบายามุขการไม่เล่นการพนัน การไม่โกหกเป็นจิงที่ดีเราควรปฏิบัติเพราะมันเป็นพื้นฐานของสังคมที่ในการอยู่ร่วมกันเพื่อไม่ใหัเกิดปัญหาต่างๆคนเราควรมองกันที่จิตใจไม่ใช่จะแบ่งกันที่ศาสนาหรือสิ่งต่างๆๆเพราะคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเราจึงควรเคารพซึ่งกันและกันไม่ควรดูถูกกัน. แค่นี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความสุขการอยู่ร่วมกันนั้นอาจทำได้ยากแต่ถ้าหากเราปรับตัวหรือหาอ่ะไรมาปรับอาจทำให้เราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันแต่อาจต้องพึ่งพาอาศัยกันบ่างเป็นบ่างอย่างเราต้องมีความเมตตาต่อคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขและคนเราต้องอยูร่วกับคนอื่นให้ได้ต้องมีความ อดทน มานะ พยายาม เพื่อตัวเองและครอบครัว ถึงแม้เราจะเกิดมาต่างที่ต่างดินแดนต่างเชื่อชาติศาสนาแต่เราก้สามารถอยู่แบบมีความสมพันธ์พึงพาอาศัย แค่นี้คนในสังคมก้มีความสุขถึงแม้คนเราจะต่างศาสนาแต่คนเราก็มีความคลายคลึงกันหลายประกายเช่นศาสนาพุทธคริสต์อิสลาม อยากให้คนทำความดี แต่ก็มีบ่างศาสนาที่ยังมีความระแวงกันคือ มุสลิมที่การืำทะเลาะบ่างในภาคใต้จึงทำให้อาจมีช่องว่างเพราะต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้นเราจึงควรช่วยกันหาวิธีในการสร้างความสัมพันธ์กันให้ดีงามเพราะยังไงเราก็เกิดประเทศเดียวกัน เราจึงควรรักกันให้มากๆถึงจะไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันก้ตามคนเรามีความแตกต่างด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถปรับตัวเข้าหาได้หรือไมเพราะคนเราต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่กับส่วนร่วมคนเราเกิดมาไม่ได้มีทุกสิ่งเสมอไปต้องมีความพยายามที่จะทำความสำเร็จในชีวอตให้ได้นึกจะความคอดไม่เหมือกันแต่เราอยู่ด้วยกันเราต้องมีความสามัคีเพื่ออยู่ร่วมกันให้ได้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคมหากคนเรามีแต่จะเอาชนะแบ่งแยกความสุขก็จะไม่เกิดในประเทศก็จะมีแต่ความแตกแยกอะไรก็อย่างไรก็ตามเราต้องสามัคืกันในหมู่คณะ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปความหลากหลายสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์